Ako dostať koučing do firmy

Ako dostať koučing do firmy

O koučingu v Martinuse

Hľadáte odpoveď na otázku ako dostať koučing do firmy? Ako ho „odovzdať“ kolegom? Ako a kde ho vôbec využívať? Ako vytvoriť koučovaciu kultúru? Koľko mať interných koučov? Inšpiráciou vám môže byť Martinus, kde aktuálne koučing „žije“. 

Možno práve riešite tieto a rôzne iné otázky súvisiace s využívaním koučingu u vás vo firme. V komunite koučov, L&D, či HRistov si zvykneme zdieľať čo komu zafungovalo a ja využijem tento priestor na to, aby som aspoň čiastočne priblížila, ako aktuálne funguje koučing v Martinuse. Možno nájdete inšpiráciu ako sa môžete u vás vo firme s koučingom posunúť.

Koučing žije, alebo včera a dnes

Keď uvažujem nad tým ako je to aktuálne s koučingom v Martinuse, tak mi najskôr napadne, že „žije“. Čo pod tým môžete rozumieť? Že máme interných koučov, zároveň využívame služby externých koučov, objavíte u nás koučovací mindset, nástroje aj prístup napríklad vo vzdelávaní, v leadershipe a s dávkou odvahy, možno až trochu vizionársky, by som povedala, že koučovací prístup sa stáva súčasťou firemnej kultúry. Nebolo to tak však vždy. 

Spomínam si na obdobie, kedy pojem koučing vyvolával u niektorých kolegov čosi ako alergickú reakciu. Tu sa mi žiada uviesť dôležitý fakt, ktorý sme si uvedomili. Koučing je užitočné viac žiť (praktizovať) a menej o ňom rozprávať. Ak ste teda aj vy presvedčení a máte zažité, že koučing funguje, tak prinášajte koučovacie otázky, nástroje a koučovací spôsob myslenia ponúkajte v diskusii, či interakcii s druhými. Prinášať a ponúkať nesie v sebe aj možnosť odmietnuť. A na tom záleží. Nerobiť to nasilu, ale ako možnosť, ktorú môžu vyskúšať. Umožníte im tak postupne objaviť, čo všetko môže koučing priniesť. Možno vás potom jedného dňa príjemne prekvapí otázka, ktorú vám kolega položí, alebo prístup k situácii, ktorý zvolí pri riešení nejakej témy.

Interný koučing

Aktuálne sa tešíme zo štyroch interných koučov, ktorí sú k dispozícií všetkým Martinusákom. Približne 15 – 20 kolegov využíva túto možnosť pravidelne. Za jasný znak toho, že sú im rozhovory užitočné a že im naozaj dosť pomáhajú, považujem najmä to, že ich aktívne odporúčajú ďalším Martinusákom, u ktorých predpokladajú, že by im koučovací rozhovor dobre poslúžil. O koučingu hovoria napríklad ako o čase pre seba, kedy môžu uvažovať o tom, čo ďalej, o zastavení sa a zamyslení nad tým, čo sa stalo a čo s tým chcú spraviť, o príležitosti upratať si myšlienky, pomenovať veci, urobiť rozhodnutia. Tiež uvádzajú, že vďaka koučingu sa im podarilo veci zmeniť. My síce pravidelne komunikujeme možnosť interného koučingu, no tieto osobné odporúčania na základe vlastnej skúsenosti fungujú o čosi lepšie.

Interní kouči majú rôzne vzdelanie, pracujú s rôznymi prístupmi a zároveň pestujú aj svoj vlastný štýl. Je pre nás dôležité, aby si kolegovia mohli vybrať kouča, ktorý im najviac vyhovuje ľudsky aj profesionálne. Osobne vždy komunikujem kolegom všetky možnosti koučingu, ktoré majú k dispozícií a dám im najavo, že je OK vyskúšať viaceré možnosti a vybrať si to, čo im najviac vyhovujem.

Externý koučing

Uvedomujeme si dôležitosť slobodného výberu kouča a teda aj, nazvime to, limity interného a  benefity externého koučingu. Aj z tohto dôvodu podporujeme kolegov, aby sa pokojne rozhodli pre externého kouča. Niekto sa proste cíti príjemnejšie, uvoľnenejšie, či bezpečnejšie, ak kouč nie je človek priamo z firmy. A takto je to v poriadku. Pre nás je dôležité, aby sa kolega dostal k službe, ktorá mu pomôže.

Aby sme podporili kolegov v zoznamovaní sa s koučingom a v spoznávaní externých koučov, pravidelne promujeme aktivity Slovenskej asociácie koučov SAKo, ICF Slovak, koučovacích škôl, či aktivity samotných koučov. Kolegov, ktorí sa rozhodnú pre spoluprácu s externým koučom, smerujeme primárne na register koučov SAKo a ICF a komunikujeme im náležitosti, ktorým by mali venovať pozornosť, ak zvažujú spoluprácu s koučom, ktorý sa nenachádza v uvedených registroch.

Koučing vždy ako možnosť a slobodné rozhodnutie

O koučingu, internom aj externom, sa u nás vo firme rozprávame ako o možnosti. Kolegom ho prezentujeme ako jednu z ciest ako sa rozvíjať a pristupovať k situáciám, ktoré ich v práci a živote postretnú. Koučing sme zaradili aj na zoznam odporúčaných rozvojových aktivít, na ktoré môžu Martinusáci využívať svoje štipendiá. Štipendium je určitá suma peňazí, ktorú majú k dispozícií na svoj rozvoj a vzdelávanie. O tom, do akých rozvojových aktivít svoje štipendium investujú, rozhodujú sami. Samozrejme, máme dohodnuté pravidlá, ktoré podporujú zmysluplné a férové využívanie štipendií.

Za prínosné považujeme aj to, keď sa kolegovia zúčastňujú vzdelávania, v rámci ktorého si osvojujú koučovacie zručnosti.

A ešte?

Koučing nie je len ucelený koučovací rozhovor. Sú to aj jeho prvky. Koučovské myslenie, prístup k ľuďom, situáciám, otázky, počúvanie, spolupráca, nástroje, spôsob AKO veci robíme. Osobne ho vnímam ako spôsob akým myslím a fungujem. Nie je to pre mňa len čo ale aj ako. A toto ako sa prejavuje v tom, čo robíme. A to aj v rámci Martinusu.

Uvediem pár príkladov, kde všade koučing žije.

·  Rozhovory s uchádzačmi o prácu

·  Rozhovory na začiatku spolupráce

·  Rozvojové rozhovory

·  Rolové rozhovory

·  Interné vzdelávacie aktivity

·  Spôsob, akým spolu hovoríme, ako o sebe premýšľame, ako na seba reagujeme

·  …

Dôležitým pojmom je rozhovor. Značí to, že sa rozprávame spolu ako rovnocenní partneri v priateľskej atmosfére a berieme do úvahy, že všetko s čím prichádzame do rozhovoru my aj druhá strana, je rovnako dôležité a možné spoločne rozvíjať. Rozhovory a koučovací prístup podporujú tiež vzájomnú dôveru a spoluvytvárajú bezpečné prostredie.

V rozhovoroch s uchádzačmi sa pýtame otvorené a „zvedavé“ otázky. Úprimne nás zaujíma kto sú ako ľudia, čo považujú za najcennejšie skúsenosti a zručnosti a čo by sa, napríklad, radi ešte naučili, zažili a (spolu)vytvorili v našej firme.

Nedávno sme rozbehli aj onboardingove rozhovory s novými Martinusákmi. Jednou z hlavných myšlienok je ešte lepšie nastavenie spolupráce. V rámci týchto rozhovorov vylaďujeme očakávania a potreby do prvých spoločných mesiacov. Dôležitým momentom rozhovoru je aj otvorené pomenovanie toho ako nový Martinusák najlepšie funguje. Veríme, že aj tieto rozhovory prispejú k čo najlepšiemu Martinusáckemu zážitku.

Rozvojové rozhovory, známe v iných firmách aj ako hodnotiace pohovory, sme upravili tak, aby nám slúžili na spoločné zastavenie sa a reflexiu toho, čo sa nám podarilo a vďaka čomu sa to podarilo. Zároveň nám pripomínajú, aby sme sa pozerali pred seba a dovolili si odvážne predstaviť, kam by sme sa mohli posunúť najbližší rok. Ich úlohou nie je hodnotiť a onálepkovať čo vyšlo, čo nevyšlo a čo treba opraviť. Svojou štruktúrou posilňujú vnímanie zmeny, väčšej, či menšej, naše učenie sa o tom, vďaka čomu veci fungujú, kedy najlepšie fungujeme a čo môžeme vyskúšať, aby sme o rok boli ďalej, ideálne tam, alebo aspoň bližšie k tomu, kde chceme byť.

Zreteľným prejavom koučovacieho prístupu sú aj rolové rozhovory. Záleží nám na tom, aby sme kolegom umožňovali a pomáhali vytvárať príležitosti robiť to, čo im dáva najväčší zmysel, čo ich baví a napĺňa a vďaka čomu sa budú učiť a rásť. Jedným z výsledkov takýchto rozhovorov je aj to, že kolegovia aj pre seba pomenúvajú, čo ich baví a čo im ide od ruky a v čom by sa chceli rozvíjať. Keď si to takto uvedomia, umožňuje im to cielene si vybrať také vzdelávanie a činnosti, ktoré ich budú podporovať v ich raste.

Mohla by som pokračovať ďalšími príkladmi, no väčší zmysel mi dáva zhrnutie toho, čo majú tieto príklady spoločné. Je to podpora a tvorenie takého pracovného prostredia a spolupráce, kde sa človek môže neustále učiť a zlepšovať pri robení toho, čo je užitočné, zmysluplné a čo ho baví.

Viera Tatayová, PCC

je profesionálna koučka, mentorka a konzultantka, interný kouč a špecialista vzdelávania pre Martinus s.r.o. Je členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov – SAKo. Žije a rozvíja prístup zameraný na riešenie – solution focused approach. V práci, rodičovstve, vzťahoch… všade tam, kde ľudia potrebujú riešiť problémy, meniť veci a napredovať. Svojim klientom pomáha vidieť a tvoriť najlepšie možné alternatívy v ich pracovných aj súkromných rolách. Posmeľuje ich v presvedčení, že meniť veci je možné a že to majú vo svojich rukách. https://sako.sk/profesional/mgr-viera-tatayova-pcc/

22. februára 2023Comments Off
Komentáre

Komentáre sú vypnuté