Kľúčové kompetencie koučovacieho prístupu podľa SAKo

Slovenská asociácia koučov definuje koučovací prístup a jeho kľúcové kompetencie takto:

Koučovací prístup je uplatňovanie koučovacieho myslenia, koučovacích otázok, vybraných zručností a nástrojov v rešpektuplnej medziľudskej interakcii najmä pri vedení, podpore či rozvoji ľudí. Zmyslom je zvýšenie uvedomenia, samostatnosti, spôsobilosti alebo zodpovednosti človeka pri riešení úloh, situácií a výziev.

č. Názov kompetencie Upresnenie kompetencie
1 Koučovacie myslenie
 • partnerstvo, transparentnosť, čitateľnosť
 • záujem o ľudí, napredovanie a vzťahy
 • dôvera v potenciál iných
 • pozitívny zámer
 • rešpektovanie iných pohľadov a riešení
 • orientácia na riešenie a rozvoj
 • schopnosť posúdiť vhodnosť uplatnenia koučovacieho prístupu v kontexte
2 Podpora samostatnosti a zodpovednosti
 • podpora rozšírenia a prehĺbenia uvedomenia
 • pozitívna komunikácia
 • podpora rozvoja, pokroku a dosahovania výsledkov
 • podpora rastu kompetentnosti, samostatnosti a sebadôvery
 • posilňovanie motivácie a odhodlania
3 Smerovanie k riešeniu
 • zameriavanie sa na napredovanie a úspechy
 • vytváranie tvorivého priestoru pre premýšľanie, názory a vlastné riešenia
 • umožňovanie vytvárania rozhodnutí a plánov činností
4 Facilitácia partnerovho rozvoja a posunu vpred
 • všímanie si a oceňovanie iniciatívy a úsilia pri hľadaní riešenia
 • oceňovanie ľudí za dosiahnutý pokrok, aj malý
 • podpora partnera v uvedomovaní si svojich schopností a zdrojov
 • podpora odvahy partnera púšťať sa do nových vecí a vytrvať
5 Plná pozornosť a prítomnosť v rozhovore
 • vytvorenie priestoru pre dialóg
 • počúvanie s úmyslom porozumieť
 • plná pozornosť partnerovi
 • vnímanie rôznych zložiek komunikácie (myslenie, emócie aj neverbálne prejavy)
6 Účinné kladenie otázok
 • kladenie otázok, zameraných na partnerovo uvedomenie a posun
 • kladenie prevažne otvorených otázok
 • napojenie otázok na povedané/vypočuté
 • dávanie priestoru na rozmýšľanie (po otázke)
7 Vytváranie dohôd
 • spoločné vytvorenie a potvrdenie dohody
 • vytvorenie partnerského vzťahu
 • transparentné prinesenie svojej agendy
 • zosúladenie cieľov všetkých zainteresovaných strán

Na podporu uplatňovania koučovacieho prístupu v bežnom živote a jeho správnej a efektívnej aplikácie realizuje SAKo Certifikáciu profesionálov aplikujúcich koučovací prístup.