Rozvoj kouča

Rozvoj kouča

Ak sa niekto rozhodne stať koučom, potrebuje k tomu nielen  odborné koučovské vzdelanie, ale aj kontinuálne a vedomé  rozvíjanie svojich koučovacích zručností a spôsobilostí kouča podľa ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Pre certifikovaných koučov je ich ďalší rozvoj  daný podmienkami certifikácie, ktoré zahŕňajú predpísané hodiny koučovského vzdelania, koučovacej praxe a  osobného rozvoja  kouča v období do ďalšieho  obnovenia certifikátu. Certifikáty sa obnovujú každé 3, alebo 5 rokov, v závislosti od ich úrovne.

Podmienky certifikácie sú teda nastavené tak, aby certifikovaný kouč bol naozaj zárukou kvality. Hoci pre certifikovaných koučov je to povinnosť, od každého kouča sa očakáva, že si svoje znalosti a zručnosti naďalej rozvíja.  Koučing je zručnosť, ktorá  potrebuje stálu prax, počas ktorej sa kouč stretáva s novými situáciami, výzvami, rozličnými klientmi, pri ktorých si buduje svoju istotu ako kouč. Tú mu dáva na jednej strane prax, na strane druhej dôvera vo funkčnosť koučovacieho prístupu, ako aj dôvera v schopnosť klienta nájsť s jeho podporou potrebné riešenia.

Po absolvovaní základného koučovského vzdelania a získaní základnej koučovskej praxe ďalší rozvoj kouča zahŕňa:

Získavanie dalšej praxe v koučovaní:

 • platené koučingy
 • pro bono neplatené koučingy
 • vzájomné (peer) koučingy koučov v rámci absolventov kurzov, škôl alebo komunity koučov
 • vzájomné (peer) koučingy v pracovnom prostredí

Dopĺňanie znalostí a zručností:

 • absolvovať tréningy/školenia ďalších koučovacích zručností, procesov a prístupov
 • byť súčasťou komunity alebo asociácie koučov, priamo, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí
 • zúčastňovať sa podujatí a rozvojových aktivít, ktoré komunity koučov organizujú:
  •  neformálne stretnutia s výmenou skúseností
  • regionálne kluby koučov
  • workshopy s účasťou Master koučov
 • vzdelávať sa čítaním literatúry o koučingu, a to:
  • knihy
  • časopisy
  • internet

Supervíziu – reflektovanie na prax kouča,

kde supervízor:

 • pomáha koučovi reflektovať na jeho koučovacích rozhovoroch a tým sa učiť a zlepšovať
 • podporuje kouča v prípade neistoty
 • dohliada na to, aby koučovské kompetencie boli rešpektované.

Supervízia môže byť

 • individuálna
 • skupinová

Činnosti spojené s rozvojom kouča sú alebo bezplatné, alebo komerčné a sú vykonávané certifikovanými skúsenými (senior) koučmi. Sú dôležité na to, aby koučovia  vo svojom rozvoji napredovali, a aby mohli svojim klientom poskytovať kvalitné koučovacie služby, ktoré budú pre nich prínosom.

 

Vzdelávacie aktivity akreditované SAKo

Kalendár podujatí