Ľudia neustále hľadajú spôsob ako sa zlepšiť v tom, čo robia, ako dosiahnuť svoje ciele, ako budovať a udržať dobré vzťahy. Neplatí to samozrejme pre všetkých, ale  život nás akosi nabáda, aby sme hľadali cesty, ktoré nás v živote povedú tým správnym smerom.

Koučing (anglicky coaching) je jednou z týchto ciest. Koučing  je proces, počas ktorého klient (koučovaný) za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý klient je jedinečný, tvorivý, má vnútorné zdroje potrebné na zmenu a je odborníkom na svoju prácu i život.

Počas procesu koučovania nejde o to, aby koučovaný dostával rady, čo a ako má urobiť, či zmeniť. Kouč vytvára prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení. Koučovanému kladie otázky, ktoré ho „nútia“, aby nad svojou témou premýšľal, skúmal viacero možností a zároveň pozoroval sám seba v tomto procese. Tým zvyšuje jeho uvedomenie a pomáha mu naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

Kouč vo vzťahu s klientom pracuje na:

  • objavení, ujasnení toho, čo chce klient dosiahnuť alebo by mohol dosiahnuť,
  • podpore klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu,
  • procese objavenia možných riešení a stratégií na dosiahnutie klientovho cieľa,
  • uvedomení si vlastnej zodpovednosti klienta za uskutočnenie zmeny.

 Tento proces prebieha v bezpečnom prostredí dôvery. Klientovi prináša (často až prelomové a transformačné) zmeny, ktoré zlepšujú jeho sebavnímanie, pracovné výsledky, menia postoj k životu, zlepšujú jeho schopnosti vo vzťahoch s ľuďmi a odomykajú vnútorný potenciál.

Základnou úlohou koučingu je doviesť klienta k cieľu. K tomu slúži na jednej strane odhodlanie a vlastná snaha klienta a na strane druhej, schopnosti kouča pomôcť mu objavovať vlastný potenciál a napredovať. Dobrý kouč sa o klienta úprimne zaujíma, načúva mu, rozširuje oblasť jeho vnímania, pomáha klientovi udržiavať pozornosť na stanovený cieľ a objavovať možnosti, ktoré k nemu vedú.

[one_sixth] [/one_sixth][two_third]

„Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka
a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon.
Skôr než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.“

John Whitmore, 2004

[/two_third][one_sixth_last] [/one_sixth_last]