Projekty a iniciatívy

Projekty a iniciatívy

Členovia SAKo sa môžu zapojiť do aktuálne bežiacich projektov a iniciatív.
Ak sa chcete zapojiť, alebo máte záujem o viac informácií, kontaktujte prosím vedúceho daného projektu/iniciatívy.

Aktuálne bežiace projekty a inciatívy SAKo

Názov Cieľ Možnosti zapojenia sa Vedúci/a Kontakt
Iniciatíva ku koordinovanému zavádzaniu KP na VŠ Zavedením koučovania a koučovacieho prístupu výrazne prispieť k zvýšeniu kvality / užitočnosti / efektívnosti vyskokoškolského štúdia
-> Zavedenie koučovacieho prístupu aspoň na troch VŠ na Slovensku
 – komunikácia s VŠ v regióne
– príprava a realizácia prezentácií, workshopov
Eva Timková etimkova@sako.sk
Propagácia certifikácie SAKo Dostať certifikáciu SAKo do povedomia relevantných cieľových skupín
-> zvýšiť kredit SAKo a jeho certifikácie a dať možnosť certifikovať sa koučom, ktorí nemôžu alebo nechcú absolvovať certifikáciu ICF
 – príprava marketingovej stratégie a komunikácie
– realizácia marketingových aktivít (napr. tvorba informačných materiálov)
Peter Jászberényi chairman@sako.sk
Regionálne kluby koučov Organizujú uzavreté stretnutia členov s cieľom rozvoja koučovacích zručností a otvorené stretnutia s verejnosťou, ktoré ju oboznamujú s koučovaním. Monika Hricáková –  + regionálni koordinátori mhricakova@gmail.com
Koučovica Organizuje ju predsedníctvo a členovia sa môžu aktívne zapojiť do tvorby programu tým, že povedú vlastný workshop či ukážku koučovacieho, mentorského a supervízneho rozhovoru. predsedníctvo sako@sako.sk
Rozvojové webináre Priestor pre každého člena, ktorý sa chce odborne rozvíjať, ale aj ponúknuť svoje skúsenosti komunite koučov cez usporiadanie vlastného webinára. predsedníctvo sako@sako.sk
SAKO online káva a PEER sharing Online aktivity zamerané na vzájomné zdieľanie 1. skúseností v koučovaní s cieľom spoločného rozvoja a lepšieho zvládania toho, čo nám prax kouča prináša, 2. ale aj toho, čím práve ako ľudia žijeme. Viera Tatayová tatayovav@gmail.com
Putovné popoludňajšie workshopy Každoročné tematické podujatia po celom Slovensku, ktoré organizujú jednotlivé Regionálne kluby koučov s cieľom šíriť povedomie o pozitívnych účinkoch koučovania zástupcom firiem aj širokej verejnosti. Monika Hricáková mhricakova@gmail.com
Koučoviny – newsletter Informačný a inšpiratívny newsletter pre celú databázu kontaktov SAKo, do ktorého sa článkami môžu zapojiť všetci členovia a tak prispieť k zviditeľneniu koučovania, povolania – kouč, ako aj svojho mena. Námety na témy, o ktorých chcete do Koučovín napísať, zbierame od vás celoročne. Štefan Hanus stefan.hanus85@gmail.com
Magazín Nový tematický formát hodnotných článkov pre verejnosť a organizácie v štýle magazínu, do ktorého môžete prispievať aj vy a tým sa zviditeľniť. Zuzana Palková zuzana@zuzanapalkova.sk
Webstránka Oceníme vaše podnety a spoluprácu pri aktualizovaní webstránky a SEO. Martina Magic mm@martinamagic.sk
PR a Marketing Tvorba marketingových materiálov, zachovanie jednotného grafického dizajnu, komunikačná stratégia v rámci marketingu. Martina Magic mm@martinamagic.sk
Peer koučing Aktivita zameraná na podporu rozvoja profesionálnych koučovacích zručností členov SAKo cez vzájomné koučovanie. Zuzana Palková zuzana@zuzanapalkova.sk
Partnerstvá Našim cieľom je uzatvárať zmysluplné partnerstvá s inými organizáciami, aby sme spoločne podporili rozvoj jednotlivcov a organizácií prostredníctvom koučovania a koučovacieho prístupu. Peter Jászberényi chairman@sako.sk
Podujatia Podpora zmysluplných a užitočných podujatí pre koučov, ako aj podpora zapájania SAKo do podujatí tretích strán s cieľom formovať obraz verejnosti o koučingu. Ak viete o podujatí, v ktorom by účasť SAKo bola kľúčová alebo užitočná, kontaktujte nás. Viera Tatayová tatayovav@gmail.com