Kľúčové kompetencie kouča

Kľúčové kompetencie kouča

V súlade s nastavením International Coaching Federation (ICF) pracujeme v roku 2021 s dvomi sadami kľúčových kompetencií:

 • Pôvodných 11 kľúčových kompetencií kouča platí pre proces certifikácie kouča do 30.6.2021
 • Nových 8 kľúčových kompetencií kouča bude uplatňovaných pre certifikácie kouča od 1.7.2021, no zároveň už od 1.1.2021 platia pre akreditáciu všetkých vzdelávacích a rozvojových aktivít, kurzov a programov pre koučov.

 

Jazykové verzie nových a pôvodných kľúčových kompetencií kouča ICF.

Nové kľúčové kompetencie kouča (SK)

A. Základy

 1. Postupuje v súlade s etickými princípmi

Definícia: Rozumie etickému kódexu a štandardom tohto povolania a vždy ich uplatňuje v praxi.

 1. Preukazuje osobnostnú integritu a vo vzťahu s klientmi, sponzormi a zainteresovanými stranami koná čestne.
 2. Je citlivý voči klientovej identite, prostrediu, skúsenostiam, hodnotám a jeho presvedčeniam.
 3. Voči klientom, sponzorom či zainteresovaným stranám používa vhodný jazyk a komunikuje s nimi s rešpektom.
 4. Dodržiava Etický kódex ICF a riadi sa základnými hodnotami.
 5. S informáciami, ktoré mu poskytol klient, narába diskrétne a v súlade s uzavretými zmluvami a príslušnými zákonmi.
 6. Dodržiava rozdiely medzi koučovaním, konzultáciami, psychoterapiou a ďalšími podpornými profesiami.
 7. Klientovi podľa potreby odporučí iných profesionálov.

 

 1. Stelesňuje koučovacie myslenie

Definícia: Kouč si vytvára a udržiava nastavenie mysle, ktoré je otvorené, zvedavé, flexibilné a zamerané na klienta.

 1. Uznáva, že každý klient je zodpovedný za svoje rozhodnutia.
 2. Zapája sa do ďalšieho vzdelávania a rozvoja v oblasti koučovania.
 3. Aby rozvíjal svoje koučovacie schopnosti, neustále reflektuje svoje konanie.
 4. Uvedomuje si vplyv, ktorý na neho a aj na ostatných majú okolnosti a kultúra a ostáva voči nim otvorený.
 5. Používa sebauvedomenie a intuíciu v prospech klienta.
 6. Rozvíja a udržiava si schopnosť ovládať svoje emócie.
 7. Mentálne a emocionálne sa pripravuje na každé stretnutie.
 8. V prípade potreby sa obráti na pomoc druhých.

 

B. Spoločné vytváranie vzťahu

 1. Uzatvára a dodržiava dohody

Definícia: : V partnerstve s klientom a príslušnými tretími stranami tvorí jasné dohody o podmienkach koučovacieho vzťahu, samotnom procese koučovania a tiež o plánoch a cieľoch. Uzatvára zmluvy o celkovom procese koučovania aj o jednotlivých stretnutiach.

 1. Vysvetľuje, čo je a čo nie je koučovanie a jasne opisuje proces koučovania klientovi a zúčastneným stranám.
 2. Dohaduje s klientom, čo je a nie je vhodné v koučovacom vzťahu, čo je a čo nie je súčasťou koučovacieho vzťahu a aká je zodpovednosť jednotlivých zúčastnených strán.
 3. S klientom si určia pravidlá a špecifiká svojho profesionálneho vzťahu, ako je logistika, poplatky, časový harmonogram, trvanie a ukončenie koučovania, zachovanie diskrétnosti a zahrnutie druhých.
 4. V partnerstve s klientom a príslušnými stranami si určia celkový koučovací plán a ciele, ktoré chcú dosiahnuť.
 5. V partnerstve určia kompatibilitu vo vzťahu klient − kouč.
 6. V partnerstve s klientom identifikujú a znova potvrdia, čo chcú počas stretnutia dosiahnuť.
 7. V partnerstve s klientom pomenujú to, čo si klient myslí, na čo sa potrebuje zamerať alebo čo potrebuje vyriešiť, aby dosiahol to, čo chce.
 8. V partnerstve s klientom stanovia alebo znova potvrdia meradlá úspechu v tej oblasti, na ktorú sa klient chce zamerať celkovo počas koučovania alebo jednotlivých stretnutí.
 9. V partnerstve s klientom dodržiavajú čas a zameranie stretnutia.
 10. Koučovanie vedie v smere klientovho vytúženého výsledku, pokiaľ klient nenaznačí inak.
 11. V partnerstve s klientom ukončuje koučovací vzťah spôsobom, ktorý umožní ocenenie skúsenosti z koučovania.

 

 1. Rozvíja dôveru a pocit bezpečia

Definícia: V partnerstve s klientom vytvára bezpečné prostredie, ktoré mu poskytne potrebnú podporu a umožní mu slobodne sa podeliť o svoje prežívanie. Vo vzťahu s klientom udržiava vzájomný rešpekt a dôveru.

 1. Klientovi sa vždy snaží porozumieť v jeho kontexte, čo zahŕňa jeho identitu, prostredie, skúsenosti, hodnoty a presvedčenia.
 2. Preukazuje rešpekt ku klientovej identite, vnímaniu, štýlu a jazyku a koučovací proces prispôsobuje každému klientovi.
 3. Uznáva a rešpektuje klientove jedinečné talenty, uvedomenia, postrehy a prácu klienta
  v procese koučovania.
 4. Klienta podporuje, je k nemu empatický a zaujíma sa o neho.
 5. Uznáva a podporuje klientovo vyjadrovanie pocitov, vnímaní, obáv, presvedčení a návrhov.
 6. Prejavuje otvorenosť a transparentnosť, čím ukazuje aj vlastnú zraniteľnosť a buduje dôveru s klientom.

 

 1. Je plne prítomný

Definícia: Kouč je plne sústredený a je tu pre klienta, používajúc štýl, ktorý je otvorený, flexibilný, uzemnenýa sebavedomý.

 1. Je na klienta stále zameraný, pozorný, empatický a reaguje na klienta.
 2. Počas koučovania prejavuje prirodzenú zvedavosť.
 3. Svoje emócie dokáže ovládať tak, aby bol stáleplne pritomný s klientom.
 4. V procese koučovania prejavuje sebaistotu pri práci s klientovými silnými emóciami.
 5. Cíti sa komfortne v priestore nepoznania (vysvetlivka prekladateľa: „nevediaci“ postoj kouča)
 6. Vytvára alebo necháva priestor pre ticho, pauzu alebo reflexiu.

 

C. Efektívna komunikácia

 1.  Počúva aktívne

Definícia: Zameriava sa na to, čo klient hovorí, ale tiež na to, čo nehovorí, aby plne porozumel,čo klient komunikuje v kontexte svojich systémov a aby podporil klientovo sebavyjadrenie.

 1. Berie do úvahy klientov kontext, identitu, prostredie, skúsenosti, hodnoty a presvedčenia, aby lepšie porozumel tomu, čo klient komunikuje.
 2. Reflektuje alebo sumarizuje, čo klient odkomunikoval, aby sa uistil, že má jasno a rozumie.
 3. Spozná, keď je tam niečo viac než klient komunikuje a pýta sa na to.
 4. Spozoruje, uzná a skúma klientove emócie, zmeny energie, neverbálne náznaky alebo iné správanie.
 5. Integruje klientove slová, tón reči a reč tela, aby zachytil plný význam toho, čo klient komunikuje.
 6. V priebehu viacerých stretnutí si všíma tendencie v správaní a emóciách klienta, aby rozpoznal témy a vzorce.

 

 1. Prebúdza uvedomenie

Definícia: Podporuje klientovo uvedomenie a učenie sa používaním nástrojov a techník ako silné otázky, ticho, metafory alebo analógie.

 1. Pri rozhodovaní sa, čo by bolo najužitočnejšie, berie do úvahy klientove skúsenosti.
 2. Ponúka klientovi výzvy, aby vzbudil jeho povedomie, uvedomenia alebo vhľady.
 3. Kladie otázky zameranéna klienta, jeho myslenie, hodnoty, potreby, želania a presvedčenia.
 4. Kladie otázky, ktoré umožnia klientovi skúmať a ísťza hranice jeho súčasného myslenia.
 5. Vyzýva klienta k tomu, aby sa podelil o to, čo v danej chvíli prežíva.
 6. Všíma si, čo funguje, aby podporil klientovo napredovanie.
 7. Koučovací prístup prispôsobuje tak, aby reagoval na klientove potreby.
 8. Klientovi pomáha identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú jeho súčasné a budúce vzorce správania sa, myslenia alebo emócií.
 9. Klienta pozýva k rozvíjaniu myšlienok, ako sa posunúť ďalej, ale tiež k uvažovaniu o tom, čo si želá robiť alebo čo je schopný urobiť.
 10. Klienta podporuje v prerámcovaní perspektív.
 11. Bez toho, aby sa k nim pripútal, zdieľa svoje postrehy, vhľady a pocity, ktoré majú potenciál vytvoriť nové učenie sa pre klienta.

 

D. Rozvoj učenia sa a rastu

 1. Facilituje klientov rast

Definícia: V partnerstve s klientom mu pomáha premeniť jeho uvedomenia a vhľady na skutky. V procese koučovania podporuje klientovu autonómiu.

 1. Pracuje s klientom, aby integroval nové uvedomenia a vhľady a tiež to, čo sa už naučil,aby to preniesol do svojho pohľadu na svet a správania sa.
 2. V partnerstve s klientom pracuje na vytyčovaní cieľov, ďalších krokov a prijímaní meradiel zodpovednosti, ktoré integrujú a rozširujú nové učenie sa.
 3. Uznáva a podporuje klientovu autonómiu pri navrhovaní cieľov, ďalších krokov a metód na preberanie zodpovednosti.
 4. Podporuje klienta pri identifikovaní potenciálnych výsledkov a učenia sa z identifikovaných krokov.
 5. Pozýva klienta, aby zvážil, ako napredovať, vrátane zdrojov, podpory a potenciálnych prekážok.
 6. V partnerstve s klientom sumarizuje, čo sa klient naučil a čo si uvedomil počas jednotlivých stretnutí alebo medzi nimi.
 7. Oslavuje klientov pokrok a úspechy.
 8. Stretnutia uzatvára v spolupráci s klientom.

Nové kľúčové kompetencie

Pôvodné kľúčové kompetencie kouča (SK)

A. Položenie základov

 1. Splnenie etických princípov a kritérií profesie
  Porozumenie etike koučovania a zaužívaným štandardom a schopnosť ich aj vhodne aplikovať v akejkoľvek koučovacej situácii.
  1. Chápe a preukazuje ICF štandardy správania sa vo vlastnom správaní.
  2. Chápe a dodržuje všetky etické princípy ICF (pozri Etický kódex kouča).
  3. Vie komunikovať jasný rozdiel medzi koučovaním, poradenstvom, psychoterapiou a inými pomáhajúcimi profesiami.
  4. Vie klientovi odporučiť aj iného pomáhajúceho profesionála, ak je to potrebné, vie odhadnúť, či je to potrebné a poznať dostupné zdroje.
 2. Vytvorenie dohody o koučovaní
  Schopnosť porozumieť, čo sa v konkrétnej koučovacej interakcii očakáva a uzavrieť dohodu o koučovacom procese a vzťahu s existujúcim aj novým klientom.
  1. Vie pochopiť a zrozumiteľne klientovi vysvetliť princípy a špecifiká koučovacieho vzťahu (napr. celková organizácia, poplatky, časový rozvrh, a iné, ak je to potrebné).
  2. Dohodne sa s klientom na tom, čo je v koučovacom vzťahu prípustné a čo nie, o čo je možné požiadať a o čo nie a o zodpovednostiach tak klienta, ako aj kouča.
  3. Dokáže zhodnotiť, či môže dôjsť ku zhode medzi metódami kouča a potrebami budúceho klienta.

B. Spoluvytvorenie vzťahu

 1. Nadviazanie dôvery a blízkosti s klientom
  Schopnosť vytvoriť bezpečné, podporujúce prostredie, ktoré otvára priestor pre vzájomný rešpekt a dôveru.
  1. Preukazuje nefalšovaný záujem o klientovo dobro a jeho budúcnosť.
  2. Neustále mu dokazuje bezúhonnosť, poctivosť a úprimnosť.
  3. Určuje jasné dohody a dodržuje sľuby.
  4. Prejavuje rešpekt voči klientovmu vnímaniu, spôsobu učenia a jeho osobnosti.
  5. Poskytne mu podporu a podnecuje ho k novým spôsobom správania a činnostiam, vrátane tých, ktoré môžu vyžadovať určité riziko a klient pri nich môže pociťovať strach zo zlyhania.
  6. Vždy si pýta klientov súhlas, ak ide o citlivé záležitosti, ktoré nepozná.
 2. Prítomnosť kouča a koučovania
  Plné sústredenie a vytváranie spontánneho vzťahu s klientom, využívanie otvoreného, pružného a dôverného štýlu.
  1. Takýto postoj kouča je prítomný a flexibilný počas celého koučovacieho procesu, a prispôsobuje sa danej situácii – tancovanie v momente.
  2. Kouč zohľadňuje svoju vlastnú intuíciu, nasleduje svoje cítenie.
  3. Pripúšťa svoju nevedomosť a vie na seba vziať aj riziko.
  4. Vidí viacero ciest ako pracovať s klientom a podľa situácie vyberá tu najefektívnejšiu.
  5. Využíva humor tam, kde je to vhodné, aby do koučovacieho vzťahu priniesol ľahkosť a energiu.
  6. Nenápadne dokáže budúce perspektívy a experimenty premeniť na nové možnosti.
  7. Dokazuje dôveryhodnosť pri práci so silnými emóciami, dokáže sa sám ovládať a odolávať klientovým emóciám.

C. Efektívna komunikácia

 1. Aktívne počúvanie
  Plné sústredenie na to, čo klient hovorí aj čo nehovorí, porozumenie významu povedaného v kontexte klientových túžob a podporovanie sebavyjadrenia klienta.
  1. Venuje pozornosť klientovi a jeho programu a nie tomu, čo sám pripravil pre klienta.
  2. Je schopný počuť klientove záujmy, ciele, hodnoty a presvedčenia o tom, čo je a čo nie je možné.
  3. Vie rozlišovať slová, tón hlasu a reč tela.
  4. Vie zhrnúť, prerozprávať, viac krát zopakovať, zreflektovať čo klient povedal, aby sa zabezpečila jednoznačnosť a pochopenie.
  5. Podporuje, akceptuje, skúma a posilňuje klientov spôsob vyjadrovania pocitov, vnímania, záujmov, hodnôt, návrhov atď.
  6. Spája a buduje na klientových nápadoch a návrhoch.
  7. Vie pochopiť podstatu toho, čo sa mu klient snaží komunikovať namiesto zdržiavania sa dlhými detailnými opismi.
  8. Umožní klientovi „vyventilovať sa“ zo svojej situácie bez toho, aby ho súdil, a tým sa mohli posunúť ďalej.
 2. Kladenie účinných otázok
  Pýtanie sa spôsobom, ktorý odhaľuje informácie napomáhajúce maximalizovať prínosy pre koučovací vzťah aj pre klienta.
  1. Kladie otázky, ktoré dokazujú jeho aktívne počúvanie a pochopenie klientovho zmýšľania.
  2. Kladie otázky, ktoré vyvolávajú objavovanie, nahliadnutia, záväzok alebo činnosti (napr. také, ktoré sú pre klientove domnienky výzvou).
  3. Kladie otvorené otázky, aby vytvoril/a väčšiu priezračnosť, príležitosť alebo možnosť naučiť sa niečo nové.
  4. Kladie také otázky, ktoré posunú klienta smerom k tomu, čo sám požaduje, a nie otázky, ktoré by ho nútili obhajovať sa alebo sa ohliadať za minulosťou.
 3. Priama komunikácia
  Schopnosť komunikovať počas koučovacích stretnutí efektívne, jazykom, ktorý má na klienta čo najpozitívnejší vplyv.
  1. Jazyk pri zdieľaní a poskytovaní spätnej väzby je jasný, zrozumiteľný a priamy.
  2. Preformuluje a vyjadruje sa jasne, aby klientovi pomohol/a pochopiť z iného uhľa pohľadu, čo chce alebo v čom si nie je istý.
  3. Jasne definuje ciele koučovania, harmonogram stretnutí, zmysel techník alebo cvičení.
  4. Vo vzťahu ku klientovi používa vhodný a rešpektuplný jazyk (napr. bez narážok na pohlavie, rasu, nie príliš odborný jazyk, nepoužíva žargón).
  5. Používa metafory alebo analógie, aby mohol/a lepšie vyjadriť svoj zámer alebo si lepšie predstaviť opísaný obraz.

D. Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky

 1. Vytváranie uvedomenia
  Spájanie a vhodné zhodnocovanie rôznorodých zdrojov informácií a tvorenie interpretácií nápomocných pre klientovo uvedomenie, a tým aj pre dosiahnutie dohodnutých výsledkov.
  1. V prípade hodnotení klientových obáv sa nedá zviazať klientovými opismi, ale ide ďalej, za to, čo bolo povedané.
  2. Neustále vyslovuje požiadavku na väčšie pochopenie, uvedomenie si a jasnosť.
  3. Zabezpečuje pre klienta identifikáciu jeho skrytých záujmov, typických a zaužívaných spôsobov sebavnímania a vnímania sveta, rozdielov medzi faktami a ich výkladom, rozdielov medzi myšlienkami, pocitmi a činnosťami.
  4. Pomáha klientom objavovať nové myšlienky, hodnoty, vnímanie, emócie, nálady atď. , ktoré posilnia ich schopnosť urobiť prvý krok a dosiahnuť, čo je pre nich dôležité.
  5. Komunikuje klientom širšiu perspektívu a inšpirujte ich k posunu, k zváženiu nových možností konania.
  6. Pomáha klientom vidieť rozličné, vnútorne príbuzné faktory, ktoré ich ovplyvňujú a tiež ich správanie (napr. myšlienky, emócie, telo, minulosť).
  7. Reflektuje takým spôsobom, ktorý je pre klienta použiteľný a zmysluplný,
  8. Identifikuje hlavné silné stránky verzus hlavné oblasti učenia sa a rastu a čo je dôležité priniesť počas koučovania.
  9. Pýta sa klienta na rozdiely medzi nepodstatnými a podstatnými záležitosťami, situačným verzus opakovaným správaním, keď zbadá rozdiel medzi tým, čo povedal a čo v skutočnosti robí
 2. Príprava ďalších krokov
  Schopnosť vytvárať spolu s klientom príležitosti pre jeho pokračujúce učenie v koučovaní, v životných aj pracovných situáciách tak, aby tieto aktivity čo najviac napomáhali dosiahnutiu dohodnutých cieľov.
  1. Pomocou brainstormingu pomáha klientovi definovať kroky, ktoré mu umožnia ukázať, uskutočniť a prehĺbiť nové učenia sa.
  2. Pomáha klientovi sústrediť a systematicky preskúmavať konkrétne záležitosti a príležitosti, ktoré sú kľúčové pre dohodnuté ciele koučovania.
  3. Podnecuje klienta k tomu, aby odhalil alternatívne nápady a riešenia, aby zhodnotil možnosti a uskutočnil náležité rozhodnutie.
  4. Podporuje chuť k experimentovaniu a samo-objavovaniu sa, kde môže klient využiť to, čo bolo prediskutované a naučené počas koučovacích stretnutí.
  5. Oslavuje klientov úspech a schopnosť budúceho rastu.
  6. Klientove domnienky a perspektívy podrobuje výzve, aby klienta samotného vyprovokoval k novým nápadom a nachádzaniu nových možností ako postupovať.
  7. Podporuje alebo predkladá názory, ktoré sú v súlade s klientovými cieľmi a podnecuje klienta, aby ich zvážil.
  8. Pomáha klientovi k „urob to hneď“ počas koučovacieho stretnutia tým, že mu poskytne okamžitú podporu.
  9. Podporuje nové výzvy, ale tiež primerané tempo učenia sa.
 3. Plánovanie a stanovovanie cieľov
  Schopnosť vytvoriť a udržať s klientom konkrétny a účinný plán.
  1. Zjednotí všetky zozbierané informácie a vytvorí plán koučovania a ciele rastu spoločne s klientom tak, aby zohľadňovali jeho záujmy a hlavné oblasti učenia sa a rozvoja.
  2. Vytvorí plán, ktorého výsledky budú dosiahnuteľné, merateľné, konkrétne a časovo ohraničené.
  3. Plán upravuje podľa toho, ako ubieha koučovací proces a podľa zmien v konkrétnej situácii.
  4. Pomáha klientovi identifikovať a ohodnotiť rozličné zdroje učenia sa (napr. knihy, iní profesionáli).
  5. Identifikuje a zameriava sa na prvotné úspechy, ktoré sú pre klienta dôležité.
 4. Riadenie napredovania a zodpovednosti
  Udržanie pozornosti na tom, čo je dôležité pre klienta a prenechanie zodpovednosti za činy na klientovi.
  1. Nebojí sa požadovať od klienta, aby jeho kroky viedli smerom k dosiahnutiu vopred dohodnutých cieľov.
  2. Dokazuje to tak, že sa klienta pýta na kroky, ktoré sa zaviazal uskutočniť počas predchádzajúcich stretnutí.
  3. Ocení, čo už klient urobil, čo ešte nie, čo sa už naučil alebo si je vedomý od posledných koučovacích stretnutí.
  4. Spolu s klientom efektívne pripravuje, organizuje a posudzuje informácie získané počas stretnutí.
  5. Udržuje klienta zainteresovaného aj v období medzi stretnutiami, sústredením jeho pozornosti na plán koučovania a jeho výstupy, dopredu dohodnuté kroky a námety pre budúce stretnutia.
  6. Zameriava sa na plán koučovania, ale zároveň umožňuje zmenu správania sa a krokov, podľa toho, ako sa koučovací proces vyvíja a podľa toho aj mení smerovanie medzi stretnutiami.
  7. Kouč je schopný posúvať sa smerom dopredu a dozadu medzi konečným cieľom, ku ktorému klient smeruje, stanovením kontextu toho, čo má byť prediskutované a medzi tým, kam sa klient chce dostať.
  8. Podporuje klientovu sebadisciplínu a stanovuje ho zodpovedným za to, čo sa zaviazal urobiť, za výsledky plánovaných krokov alebo za konkrétny plán s časovým rozvrhom.
  9. Rozvíja klientovu schopnosť uskutočňovania rozhodnutí, schopnosť vedieť si určiť kľúčové záujmy, a schopnosť rozvíjať samého seba (dostávať spätnú väzbu, vedieť si určiť priority a stanoviť si tempo učenia sa, reflektovať a učiť sa zo skúseností).
  10. Postaví klienta (v pozitívnom duchu) zoči-voči faktom, že vopred dohodnuté kroky neboli dodržané.

Pôvodné kľúčové kompetencie

Kalendár podujatí