O nás

O nás

Ako a prečo vznikla Slovenská asociácia koučov a kto sme teraz

Myšlienka založiť koučovskú asociáciu bola inšpirovaná jednak existenciou iných lokálnych asociácií v okolitých krajinách, existenciou Medzinárodnej federácie koučov (ICF), ale hlavne potrebou rozvíjať na Slovensku koučovanie ako profesiu a robiť to na princípe spolupráce, vzájomnej podpory a spoločného rastu koučov.

Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení SAKo 17. marca 2006 v Banskej Bystrici sa zúčastnilo 7 ľudí, ktorí zareagovali na výzvu Kláry Giertlovej, prednesenej na 1. konferencii o koučovaní v roku 2005 v Sielnici pri B. Bystrici. K tomuto jadru sa postupne pridávali ďalší kouči a sympatizanti koučovania, až koncom roka 2007 malo SAKo 22 členov.

V tom čase bola komunita koučov na Slovensku síce malá, ale v porovnaní s okolitými krajinami veľmi silná a jednotná. Slovenská asociácia koučov bola úzko prepojená s novovzniknutou slovenskou pobočkou ICF, ktorú najaktívnejší členovia SAKo založili s cieľom udržiavať kontakt s medzinárodným dianím.

Významným medzníkom v živote asociácie bolo 3. Valné zhromaždenie SAKo v januári 2008, kde 16 prítomných členov rozdelených do pracovných skupín, sformulovalo nové poslanie, víziu a stratégiu SAKo.

SAKo považuje za svoje poslanie najmä podporu rozvoja koučovania na Slovensku, jeho šírenie, zvyšovanie jeho kvality, kultiváciu trhu, pričom dohliada aj na dodržiavanie etických a profesijných štandardov.

Na pozícii predsedu a členov predsedníctva SAKo sa odvtedy vystriedalo viacero koučov, z ktorých každý podľa svojich schopností a možností dobrovoľne venoval svoj osobný čas a energiu napĺňaniu tohto poslania.

Ako napĺňame poslanie Slovenskej asociácie koučov

Postupne sme vytvárali ďalšie pracovné skupiny (Konferencia, Organizácia, Aktivity, Akademická, Médiá, atď.), v ktorých aktívni členovia okrem poslania SAKo zároveň plnia aj svoje ciele a ovplyvňujú ďalšie smerovanie SAKo.

Vďaka nim sme napr. v spolupráci so slovenskou pobočkou ICF zorganizovali 3. a 4. konferenciu o koučovaní s medzinárodnou účasťou.

Vytvárali sme koučovacie zóny na rôznych podujatiach (Profesia days, Národné dni kariéry, konferencie HR comm atď.), kde sme koučovanie a profesionálnych koučov SAKo dostávali viac do povedomia verejnosti.

Na neustále zvyšovanie kvality koučovania a dodržiavanie etických a profesijných štandardov sme vytvorili pracovnú skupinu „Akreditácie“, z ktorej časom vzišla Akreditačno-Certifikačná komisia. Pripravili a spustili sme systém certifikácií koučov a akreditácií vzdelávacích programov. Aj týmto spôsobom kultivujeme trh koučovania pre potenciálnych klientov a staráme sa o vysoký kredit koučovania v povedomí verejnosti.

Spoločný rozvoj koučov a vzájomnú výmenu informácií podporujeme formou

  • Regionálnych klubov koučov (RKK – Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Martin, Lučenec)
  • pravidelných jarných a jesenných koučovíc (pôvodne Peer Campov, ktorých vznik inicioval Dalibor Bednařík)
  • organizovaním workshopov s významnými svetovými koučmi (John Whitmore, Peter Szabó, Sandra Wilson, Marilyn Atkinson)
  • účasťou v spoločných koučovacích projektoch pre biznis aj neziskový sektor
  • e-mailovými obežníkmi o pripravovaných podujatiach a zaujímavosťami z koučovského diania
  • vlastnou stránkou Klub koučov Slovensko na Facebooku a LinkedIn.

Pre verejnosť organizuje Slovenská asociácia koučov bezplatné Putovné popoludňajšie workshopy s aktuálnymi odbornými témami a živými ukážkami koučovania.

Záujemcovia o koučovanie, ktorí nie sú členmi SAKo, sa môžu zúčastniť otvorených RKK. Prostredníctvom týchto podujatí, ale aj článkov, správ, vystúpení v médiách a stránky Klub koučov Slovensko na Facebooku aktívne formujeme predstavy ľudí o tom, čo je koučovanie v súlade s 8 kľúčovými kompetenciami kouča podľa ICF.

Dnes už vieme, že naša vízia Sme celospoločensky uznávaná, inšpirujúca organizácia, ktorá vytvorila z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií“ sa stáva živou každodennou realitou.

História predsedníctiev

2006

Klára Giertlová (predsedníčka), Zlatica Stubbs, Vladimír Labáth

2007 - 2008

Klára Giertlová (predsedníčka), Alfonz Haviar (podpredseda), Zlatica Stubbs

2009

Zlatica Stubbs (predsedníčka), Denisa Kmecová (podpredsedníčka), Klára Giertlová

2010

Denisa Kmecová (predsedníčka), Martin Prodaj (podpredseda), Zlatica Stubbs

2011

Martin Prodaj (predseda), Jarmila Kurhajcová (podpredsedníčka), Denisa Kmecová, Zlatica Stubbs, Alfonz Haviar

2012

Jarmila Kurhajcová (predsedníčka), Andrea Profantová (podpredsedníčka), Peter Stefányi, Alfonz Haviar

2013

Andrea Profantová (predsedníčka), Ivan Šajban (podpredseda), Martin Prodaj, Alfonz Haviar, Jarmila Kurhajcová

2014

Andrea Profantová (predsedníčka), Peter Stefányi, Zlatica Stubbs, Klára Giertlová, Peter Benkovič

2015

Peter Stefányi (predseda), Andrea Profantová, Klára Giertlová, Zlatica Stubbs, Dagmar Polievková

2016 - 2017

Peter Stefányi (predseda), Klára Giertlová, Zlatica Stubbs, Gabriela Janíková, Dagmar Voňková

2018

Peter Stefányi (predseda), Klára Giertlová, Dagmar Voňková, Eva Timková, Peter Jászberényiďalšie info

2019

Peter Jászberényi (predseda), Martina Magic, Viera Tatayová, Zuzana Palková, Monika Hricáková

2020

Peter Jászberényi (predseda), Martina Magic, Viera Tatayová, Zuzana Palková, Monika Hricáková – ďalšie info

2021

Peter Jászberényi (predseda), Martina Magic, Viera Tatayová, Zuzana Palková, Monika Hricáková – ďalšie info

2022

Zuzana Palková (predsedníčka), Svatava Havadejová, Peter Jászberényi, Barbora Koštialová, Martina Magic, Peter Seemann, Viera Tatayová  – ďalšie info

Miľniky

Ďalšie konferencie sa organizátori rozhodli robiť pod odbornou garanciou profesijnej asociácie

2007

Založenie ICF pobočky v SR