Vzdelanie kouča

Vzdelanie kouča

Chcete sa stať koučom?

Dobrý kouč potrebuje kvalitné vzdelanie, vďaka ktorému bude môcť kvalitne vykonávať svoju profesiu a využívať v prospech klienta všetky výhody základných princípov koučovacieho rozhovoru. Tým klientovi umožní dosahovať želané výsledky prostredníctvom využitia jeho vlastného potenciálu.

Kouč s kvalitným vzdelaním dokáže rozlíšiť koučing od terapie, mentoringu, poradenstva aj konzultingu a viesť koučovací rozhovor s rešpektovaním kľúčových kompetencií koučov definovaných ICF. Odborným vzdelaním sa odlíši od tých, ktorí pojem “kouč” používajú na vykonávanie iných pomáhajúcich profesií.

S kvalitným vzdelaním je možné rýchlejšie a ľahšie získať praktické skúsenosti, klientov a pozitívne výsledky s nimi.

Na tejto stránke nájdete profesionálne vzdelávacie aktivity ponúkané na Slovensku, ktorých úspešné absolvovanie umožní vykonávať prax kouča podľa štandardov nadnárodných asociácií (napr. ICF, EMCC) v rôznych akreditačných stupňoch (napr. ACTP, ACSTH, CCE, KaS, SVK).

Odporúčané koučovacie školy

Postupne budú pribúdať ďalšie vzdelávacie aktivity akreditované Slovenskou asociáciou koučov a ICF.

Vysvetlivky k skratkám

Pre zabezpečenie kvality výcviku koučov ICF a SAKo akreditujú výcvikové programy koučovania, ktoré spĺňajú medzinárodne dohodnuté minimálne štandardy.

ICF ponúka 3 typy akreditácie programov:

 1. Accredited Coach Training Program (ACTP) – Akreditovaný výcvikový program koučovania
  Výcvikový program akreditovaný ICF ako ACTP je považovaný za ucelený program typu all-inclusive – zahŕňajúci všetko. ACTP zahŕňa minimálne 125 hodín špecifického výcviku koučovania, vrátane podrobných pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča podľa ICF (ICF Core Competencies), Etického kódexu (Code of Ethics) a definície koučovania podľa ICF (ICF definition of coaching). Tento typ programu obsahuje aj mentorovaný koučing, pozorované koučovacie rozhovory a komplexnú záverečnú skúšku, ktorá hodnotí koučovské kompetencie účastníka.
 2. Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF
  Program schválený ICF ako ACSTH – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF (Approved Coach Specific Training Hours) je považovaný za výcvikový program koučovania typu a la carte (pozn. prekladateľa: výber z ponuky, z ktorej sa dá vyskladať ucelené vzdelávanie). Vzdelávanie typu ACSTH obsahuje minimálne 30 hodín špecificky koučovského vzdelávania, vrátane pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča a pozorovaných koučovacích rozhovorov.
 3. Continuing Coach Education (CCE) – Ďalšie vzdelávanie kouča
  Program schválený ICF ako Ďalšie vzdelávanie kouča – Continuing Coach Education (CCE) je určený pre koučov, ktorí už majú certifikáty ICF alebo ktorí ukončili základný koučovský výcvik. Program schválený ako CCE môže obsahovať pokročilý výcvik kouča, ktorý priamo nadväzuje na kľúčové kompetencie kouča alebo ich rozširuje, a/alebo výcvik v zručnostiach, ktoré prispievajú k odbornému rozvoju kouča (napr. osobný rozvoj, koučovské hodnotenia a nástroje, budovanie vlastnej koučovskej praxe alebo iný obsah, ktorý nepatrí medzi kľúčové kompetencie kouča.

SAKo ponúka 2 typy akreditácie programov:

 1. Ucelené vzdelávacie aktivity poskytujúce minimálne základné vzdelanie v koučovaní (najmenej 60-hodinové ucelené aktivity podporujúce rozvoj všetkých 8 kľúčových kompetencií kouča, ukončené praktickou záverečnou skúškou).
 2. Čiastkové vzdelávacie aktivity podporujúce osvojenie si a rozvoj niektorých kľúčových kompetencií kouča (semináre, workshopy).
  • Krátke vzdelávacie aktivity pre ktoré schvaľuje SAKo vzdelávacie kredity (SVK), ktoré sú využiteľné pri dokladaní priebežného vzdelávania pri obnove SAKo certifikácie kouča.

Kalendár podujatí