Druhy a výhody členstva

Druhy a výhody členstva

1. Riadne členstvo

môžu získať kouči, ktorí absolvovali minimálne 60 synchrónnych1) hodín špecifického vzdelávania v oblasti koučingu, z ktorého minimálne 80% (48 hodín) bolo venovaných všetkým kľúčovým kompetenciám kouča podľa ICF. Vzdelávanie musí byť marketingovo predávané ako vzdelávanie pre koučov a vyučované ako ucelený koncept s princípmi a filozofiou koučovania.

Akceptované je hlavne vzdelanie akreditované SAKo alebo ICF. Po posúdení obsahu vzdelávania môže byť akceptované aj iné vzdelanie, spĺňajúce vyššie uvedené požiadavky. SAKo si vyhradzuje právo neuznať v rámci požadovaného vzdelania kurz, o ktorom existujú odôvodnené pochybnosti, či spĺňa definované požiadavky (aj v prípade, že organizátor kurzu ich splnenie deklaruje).

Kouči certifikovaní Slovenskou asociáciou koučov alebo ICF môžu získať Riadne členstvo bez dokladovania vzdelania, len doložením certifikátu.

Prihlasovanie do SAKo prebieha formou vyplnenia online prihlášky a poslania zoskenovaných dokladov v elektronickej forme e-mailom na sako@sako.sk.

2. Pridružené členstvo

môžu získať kouči alebo nekouči / sympatizanti, ktorí nespĺňajú podmienku riadneho členstva alebo aktuálne nechcú byť riadnymi členmi. Stačí vyplniť online prihlášku a zaplatiť členské.

3. Čestné členstvo

udeľuje na návrh predsedníctva v zmysle stanov Valné zhromaždenie a je bezplatné.

4. Členstvo podporovateľa

môžu získať právnické osoby, ktoré chcú prostredníctvom SAKo podporovať koučing na Slovensku. V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na sako@sako.sk.

Výhody členstva

1. Riadne členstvo

 • Právo byť zverejnený v Adresári koučov na stránkach asociácie s uvedením povinných údajov (meno, priezvisko, sídlo, počet hodín vzdelania a zoznam koučovského vzdelania s obdobím absolvovania). Plus možnosť uvádzať ďalšie (nepovinné) informácie.
 • Podieľať sa na smerovaní asociácie hlasovaním na Valných zhromaždeniach, účasťou v pracovných skupinách pri príprave dokumentov, pravidiel, podujatí a spoluformovať tak asociáciu podľa svojich potrieb.
 • Príležitosť stať sa súčasťou komunity profesionálnych koučov na celom Slovensku a zúčastňovať sa rozvojových Koučovíc a Regionálnych klubov koučov.
 • Možnosť zdokonaľovať svoje koučovacie zručnosti vzájomným koučovaním a vďaka skupinovému mentoringu/supervízii v Programe Peer koučovania SAKo (za symbolický účastnícky poplatok 5 eur).
 • Získavať informácie a komerčné ponuky/dopyty, ktoré sa v súvislosti s činnosťou asociácie vyskytujú – formou newslettera, informačného obežníka alebo informácií sprístupnených v neverejnej členskej a koučovskej zóne www stránok asociácie (vstup menom a heslom).
 • Jedenkrát ročne možnosť reklamy v promo maile, ktorý SAKo posiela členom na mesačnej báze.
 • Získavať finančné výhody:
  • formou Členského balíka reklamy (ČBR). Napr. reklamný priestor na podujatiach SAKo alebo v e-mailových obežníkoch, zasielaných na členov SAKo a sympatizantov koučovania,
  • formou zliav na podujatia s organizačnou alebo odbornou garanciou SAKo,
  • formou zliav na podujatia partnerských koučovských organizácií (ICF, ČAKO, …),
  • formou zliav na produkty a služby ostatných partnerov, napr. niektoré dohodnuté podujatia členov, nečlenov, profesijných komôr, kníhkupectiev, atď.

2. Pridružené členstvo

 • Zúčastňovať sa na podujatiach SAKo, pokiaľ nie sú osobitne určené len pre riadnych členov.
 • Získavať informácie zo SAKo formou newslettera, informačného obežníka a pod., okrem komerčných dopytov.
 • Získavať finančné výhody:
  • formou zliav na podujatia s organizačnou alebo odbornou garanciou SAKo,
  • formou zliav na podujatia partnerských koučovských organizácií (ICF, ČAKO, …),
  • formou zliav na produkty a služby ostatných partnerov, napr. niektoré dohodnuté podujatia členov, nečlenov, profesijných komôr, kníhkupectiev, atď.

3. Čestné členstvo

 • Rovnaké výhody, ako u Riadneho alebo Pridruženého členstva, podľa toho, koho podmienky spĺňa.

4. Členstvo podporovateľa

 • Člen podporovateľ má právo využívať členské benefity pre 3 svojich zamestnancov, na úrovni benefitov pridružených členov. Na valnom zhromaždení má jeden hlas.

Predlžovanie členstva

1. Riadne členstvo

 • Raz ročne zaplatením členského poplatku podľa platného cenníka v aktuálnej prihláške.
 • Raz za 3 roky aj preukázaním absolvovania ďalšieho koučingového vzdelávania. Funkciu vzdelávania plní aj platná certifikácia Slovenskej asociácie koučov alebo ICF. Podmienkou je aktualizácia informácií a dokladov vo svojom profile v Adresári koučov na webe asociácie. Ďalšie vzdelanie môže byť preukázané buď:
  1. účasťou na rozvojovej aktivite, workshope – v rozsahu min. 2 dni,
  2. alebo mentoringom / supervíziou – v rozsahu   5 hodín.
   Musí byť realizované pomocou kouča s dosiahnutým vyšším vzdelaním alebo s rozsiahlejšou praxou.

Na zaplatenie členského, prípadne aktualizáciu profilu bude člen vyzvaný e-mailom. V prípade nezaplatenia členského alebo neuvedenia ďalšieho vzdelania a/alebo nedoloženia dokladov v stanovenej lehote bude členstvo v SAKo pozastavené v zmysle stanov (čl. III.-bod 5). Splnením vyššie uvedených podmienok sa členstvo automaticky obnoví. O prerušení, resp. obnovení členstva je člen oboznámený e-mailom.

V prípade neplnenia podmienok riadneho členstva môže člen požiadať o predĺženie vo forme pridruženého členstva.

2. Pridružené členstvo

 • Raz ročne zaplatením ročného členského poplatku podľa platného cenníka v aktuálnej prihláške.

3. Čestné členstvo

 • Obnovuje sa automaticky.

4. Členstvo podporovateľa

 • Raz ročne zaplatením ročného členského poplatku podľa platného cenníka v aktuálnej prihláške.

Pri predlžovaní členstva v ďalšom roku je nárok na členské výhody, len pri zaplatení celoročného členského. Alikvótne členské je možné len v 1. roku. Ceny členského sú uvedené v aktuálnej prihláške.

Vysvetlivky

Synchrónne vzdelávanie 1)
Lektor aj študujúci sú v priamej vzájomnej interakcii, tj. prítomní na výučbe v tom istom čase. Napríklad výklad v triede, živé televízne alebo internetové vysielanie, telefón, Skype, Google hangouts a pod.

Kalendár podujatí