Druhy a výhody členstva

Druhy a výhody členstva

1. Riadne členstvo

môžu získať kouči, ktorí absolvovali minimálne 60 synchrónnych1) hodín špecifického vzdelávania v oblasti koučingu, z ktorého minimálne 80% (48 hodín) bolo venovaných všetkým kľúčovým kompetenciám kouča podľa ICF. Vzdelávanie musí byť marketingovo predávané ako vzdelávanie pre koučov a vyučované ako ucelený koncept s princípmi a filozofiou koučovania.

Akceptované je hlavne vzdelanie akreditované SAKo alebo ICF. Po posúdení obsahu vzdelávania môže byť akceptované aj iné vzdelanie, spĺňajúce vyššie uvedené požiadavky.

Kouči certifikovaní Slovenskou asociáciou koučov alebo ICF môžu získať Riadne členstvo bez dokladovania vzdelania, len doložením certifikátu.

Prihlasovanie do SAKo prebieha formou vyplnenia online prihlášky a poslania zoskenovaných dokladov v elektronickej forme e-mailom na sako@sako.sk.

2. Pridružené členstvo

môžu získať kouči alebo nekouči / sympatizanti, ktorí nespĺňajú podmienku riadneho členstva alebo aktuálne nechcú byť riadnymi členmi. Stačí vyplniť online prihlášku a zaplatiť členské.

3. Čestné členstvo

udeľuje na návrh predsedníctva v zmysle stanov Valné zhromaždenie a je bezplatné.

4. Členstvo podporovateľa

môžu získať právnické osoby, ktoré chcú prostredníctvom SAKo podporovať koučing na Slovensku. V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na sako@sako.sk.

Výhody členstva

1. Riadne členstvo

 • Právo byť zverejnený v Adresári koučov na stránkach asociácie s uvedením povinných údajov (meno, priezvisko, sídlo, počet hodín vzdelania a zoznam koučovského vzdelania s obdobím absolvovania). Plus možnosť uvádzať ďalšie (nepovinné) informácie.
 • Podieľať sa na smerovaní asociácie hlasovaním na Valných zhromaždeniach, účasťou v pracovných skupinách pri príprave dokumentov, pravidiel, podujatí a spoluformovať tak asociáciu podľa svojich potrieb.
 • Príležitosť stať sa súčasťou komunity profesionálnych koučov na celom Slovensku a zúčastňovať sa rozvojových Koučovíc a Regionálnych klubov koučov.
 • Možnosť zdokonaľovať svoje koučovacie zručnosti vzájomným koučovaním a vďaka skupinovému mentoringu/supervízii v Programe Peer koučovania SAKo (za symbolický účastnícky poplatok 5 eur).
 • Získavať informácie a komerčné ponuky/dopyty, ktoré sa v súvislosti s činnosťou asociácie vyskytujú – formou newslettera, informačného obežníka alebo informácií sprístupnených v neverejnej členskej a koučovskej zóne www stránok asociácie (vstup menom a heslom).
 • Získavať finančné výhody:
  • formou Členského balíka reklamy (ČBR). Napr. reklamný priestor na podujatiach SAKo alebo v e-mailových obežníkoch, zasielaných na členov SAKo a sympatizantov koučovania,
  • formou zliav na podujatia s organizačnou alebo odbornou garanciou SAKo,
  • formou zliav na podujatia partnerských koučovských organizácií (ICF, ČAKO, …),
  • formou zliav na produkty a služby ostatných partnerov, napr. niektoré dohodnuté podujatia členov, nečlenov, profesijných komôr, kníhkupectiev, atď.

2. Pridružené členstvo

 • Zúčastňovať sa na podujatiach SAKo, pokiaľ nie sú osobitne určené len pre riadnych členov.
 • Získavať informácie zo SAKo formou newslettera, informačného obežníka a pod., okrem komerčných dopytov.
 • Získavať finančné výhody:
  • formou zliav na podujatia s organizačnou alebo odbornou garanciou SAKo,
  • formou zliav na podujatia partnerských koučovských organizácií (ICF, ČAKO, …),
  • formou zliav na produkty a služby ostatných partnerov, napr. niektoré dohodnuté podujatia členov, nečlenov, profesijných komôr, kníhkupectiev, atď.

3. Čestné členstvo

 • Rovnaké výhody, ako u Riadneho alebo Pridruženého členstva, podľa toho, koho podmienky spĺňa.

4. Členstvo podporovateľa

 • Člen podporovateľ má právo využívať členské benefity pre 3 svojich zamestnancov, na úrovni benefitov pridružených členov. Na valnom zhromaždení má jeden hlas.

Predlžovanie členstva

1. Riadne členstvo

 • Raz ročne zaplatením členského poplatku podľa platného cenníka v aktuálnej prihláške.
 • Raz za 3 roky aj preukázaním absolvovania ďalšieho koučingového vzdelávania. Funkciu vzdelávania plní aj platná certifikácia Slovenskej asociácie koučov alebo ICF. Podmienkou je aktualizácia informácií a dokladov vo svojom profile v Adresári koučov na webe asociácie. Ďalšie vzdelanie môže byť preukázané buď:
  1. účasťou na rozvojovej aktivite, workshope – v rozsahu min. 2 dni,
  2. alebo mentoringom / supervíziou – v rozsahu   5 hodín.
   Musí byť realizované pomocou kouča s dosiahnutým vyšším vzdelaním alebo s rozsiahlejšou praxou.

Na zaplatenie členského, prípadne aktualizáciu profilu bude člen vyzvaný e-mailom. V prípade nezaplatenia členského alebo neuvedenia ďalšieho vzdelania a/alebo nedoloženia dokladov v stanovenej lehote bude členstvo v SAKo pozastavené v zmysle stanov (čl. III.-bod 5). Splnením vyššie uvedených podmienok sa členstvo automaticky obnoví. O prerušení, resp. obnovení členstva je člen oboznámený e-mailom.

V prípade neplnenia podmienok riadneho členstva môže člen požiadať o predĺženie vo forme pridruženého členstva.

2. Pridružené členstvo

 • Raz ročne zaplatením ročného členského poplatku podľa platného cenníka v aktuálnej prihláške.

3. Čestné členstvo

 • Obnovuje sa automaticky.

4. Členstvo podporovateľa

 • Raz ročne zaplatením ročného členského poplatku podľa platného cenníka v aktuálnej prihláške.

Pri predlžovaní členstva v ďalšom roku je nárok na členské výhody, len pri zaplatení celoročného členského. Alikvótne členské je možné len v 1. roku. Ceny členského sú uvedené v aktuálnej prihláške.

Vysvetlivky

Synchrónne vzdelávanie 1)
Lektor aj študujúci sú v priamej vzájomnej interakcii, tj. prítomní na výučbe v tom istom čase. Napríklad výklad v triede, živé televízne alebo internetové vysielanie, telefón, Skype, Google hangouts a pod.

Kalendár podujatí