Manažér ako kouč

Manažér ako kouč

Vo firemnom prostredí čoraz viac manažérov hľadá spôsob ako viesť a motivovať ľudí. Manažéri zistili, že direktívny prístup  príkazy a nariadenia už  nefungujú ako kedysi, že ľudia očakávajú viac priestoru a sebarealizácie. Zamestnanci hľadajú firemnú kultúru, s ktorou sa dokážu vnútorne stotožniť, čo ich potom motivuje k čo najlepšiemu výkonu. A jedným z kľúčových faktorov je pritom prístup ich nadriadeného – manažéra.

Koučing prináša manažérom spôsob, ako ľuďom priniesť to, čo hľadajú. Na druhej strane dáva manažérovi nástroj, ktorým môže efektívne delegovať, rozvíjať potenciál zamestnancov, motivovať ale aj budovať pozitívne medziľudské vzťahy.

Koučovací prístup sa vo firemnom prostredí dá využiť bez ohľadu na odvetvie. Dokáže výborne fungovať vo výrobnej sfére, štátnej správe, službách aj v ďalších oblastiach.  Koučovací prístup dnes manažéri využívajú predovšetkým:

 • pri výberom konaní a adaptačnom pláne
 • pri individuálnych personálnych pohovoroch
 • pri vedení porád
 • pri nastavovaní dlhodobých i krátkodobých plánov
 • pri hľadaní riešení na vzniknuté situácie dennej operatívy
 • pri zvýšení osobnej angažovanosti zamestnanca
 • pri zvyšovaní produktivity tímov
 • pri komunikácii, budovaní postojov a medziľudských vzťahov
 • pri strategickom nastavení firemnej kultúry

 

V tejto súvislosti sme viacerým manažérom, ktorí koučing aktívne vo svojej praxi využívajú, položili otázku:

V čom vidíte význam koučovacieho prístupu oproti „klasickému“ manažérskemu?

Tu sú niektoré odpovede:

Ing. M. Polča, Generálny riaditeľ pre zabezpečenie ľudských zdrojov, U.S.Steel Košice

 • Pracovníci rýchlejšie získavajú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti
 • Dochádza k rýchlejšiemu zavádzaniu zmien s cieľom udržať krok s konkurenciou
 • Podporuje to inovácie a kreatívne myslenie
 • Umožňuje prenos zodpovednosti smerom k pracovníkom
 • Zlepšuje prípravu budúcich lídrov a odborníkov

Ing. A. Schovancová, riaditeľka HR, GGB Sučany

Koučovací prístup zvyšuje spokojnosť a angažovanosť zamestnancov. Prináša zvýšenú mieru sebarealizácie a zameranie na zlepšovanie procesov. Umožňuje sa stať učiacou sa organizáciou. Pomáha firme vyniknúť. zameriava sa na riešenia a zdroje. dáva priestor a slobodu.

Zlatka M. Stubbs, profesionálny kouč, pôvodne manažér vo výrobnom sektore

Koučovacím prístupom motivujeme zamestnancov k preberaniu zodpovednosti tým, že im pomáhame nájsť zdroje, ktoré v sebe majú a ktorých si neboli vedomí. Potom sú schopní nájsť vlastné riešenia. Manažér ako kouč verí v to, že každý z nás má v sebe potenciál, ktorý si ani sám neuvedomuje. Pri klasickom, viac direktívnom manažmente im povieme čo spraviť a očakávame, že to spravia tak ako si to prajeme. Namiesto motivácie je často apatia.

Ivana Havranová, GM Wellness hotela Diplomat****

Mojim cieľom bolo priniesť do segmentu služieb koučovací spôsob riadenia. Keďže pracujem v oblasti hotelierstva, koučovací prístup v prostredí, kde hrá zamestnanec osobitú rolu vo vzťahu k zákazníkovi a na dennej báze vytvára produkt pre ľudí, sa mi osvedčil ako mimoriadne prínosný. Práve týmto prístupom sme podporili kreativitu, motiváciu a v neposlednom rade znížili fluktuáciu v odvetví, kde je zvlášť vysoká. Koučovací prístup nám priniesol zmenu kultúry, kvalitu komunikácie a podporu uplatnenia a osobnostného rastu jednotlivcov.

Generácia „mileniánov“ vo firemnom prostredí

Do firemného prostredia v súčasnosti prichádza generácia mladých ľudí, tzv. „mileniánov“ s určitými špecifickými charakteristikami.

Ing. M. Polča, Generálny riaditeľ pre zabezpečenie ľudských zdrojov, U.S.Steel Košice

Pre mileniánov sú charakteristické ich ambície a túžba neustále sa učiť a rýchlo kariérne napredovať v rámci organizácie. Mileniali vyžadujú flexibilný prístup k práci (flexibilný pracovný čas, práca z domu, voľnosť/priestor pri riešení problémov ), ale aj pravidelnú spätnú väzbu (nie hodnotiace pohovory, ale okamžitá spätná väzba) a povzbudenie. Zakladajú si na rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Sú ochotní vyskúšať viacero pracovných príležitostí, aby našli tú, ktorá má podľa nich zmysel a ktorá ich uspokojuje.

Ing. A. Schovancová, riaditeľka HR, GGB Sučany

Očakávajú koučingový prístup. Odmietajú “hodiť do vody a plávať”. Vyžadujú prepracovaný rozvojový program. Vyžadujú zaujímavý balík zamestnaneckých výhod. Očakávajú slobodu, sebarealizáciu. Viac u nich funguje vnútorná motivácia.

A skúsenosti ukazujú, že koučovací prístup je tou správnou cestou ako s nimi pracovať.  Manažér, ktorý pracuje koučovacím spôsobom, sa aj v tomto prípade pýta namiesto toho, aby prikazoval. Pýta na riešenia k danému problému, hľadá so zamestnancom možnosti a potrebné zdroje. Manažér je tada aj v pozícii podporovateľa, ktorý načúva a vyzdvihuje potenciál toho, s kým pracuje. Zamestnanec získava v takomto prostredí pocit, že má zaujem byť súčasťou celku, dostáva priestor na sebarealizáciu, objavuje zmysel svojej práce. A to je to, čo táto generácia hľadá.

V neposlednom rade koučovací prístup pri práci s ľuďmi prináša význam aj v tom, že pri odhalení potenciálu daného jednotlivca dokáže organizácia veľmi účinne nastaviť prácu s nadanými a paerpektívnymi zamestnancami („talent manažment“). Týmto spôsobom môže obsadzovať kľúčové pozície z vlastných radov. Podporí tak zdravú firemnú atmosféru, ktorou motivuje svojich zamestnancov k angažovanosti a k lojalite. Zároveň môže je takýto prístup efektívnejší aj z pohľadu nákladov.

Kalendár podujatí