5 oblastí, v ktorých koučing podporuje vzťahy na pracovisku

5 oblastí, v ktorých koučing podporuje vzťahy na pracovisku

Aby bolo manažovanie v dnešnej dobe považované za úspešné, nepostačí, ak sa bude zaoberať len číslami a metrikami výkonnosti. Pre dlhotrvácny úspech je prospešné budovanie pevných vzťahov v tíme aj v celej organizácii. Jedným z užitočných nástrojov, ktoré môžu manažéri využiť k zlepšeniu vzťahov na pracovisku, je profesionálny koučing.

V akých témach, ktoré majú priamy dopad na vzájomné vzťahy, sa koučovanie môže využiť?

  1. Efektívne komunikačné schopnosti

Jasná a otvorená komunikácia je základným predpokladom dobrého pracovného vzťahu. Kouč môže sprevádzať manažérov pri zdokonaľovaní ich komunikačných zručností a pomôcť im pochopiť dôležitosť aktívneho počúvania, vyjadrovania vlastných názorov aj empatie. Tým, že sa manažéri naučia efektívnejšie komunikovať v situáciách, ktoré sú pre nich v súčasnosti výzvou, môžu predchádzať nesprávnym domnienkam, stagnácii a postupne vytvárať atmosféru porozumenia a spolupráce.  

  1. Riešenie konfliktov

Aj keď sa konfliktom na pracovisku úplne vyhnúť nedá, môžeme ovplyvniť spôsob, akým sa s nimi zaobchádza. Koučovacie rozhovory pomáhajú manažérom osvojiť si odborné aj svoje vlastné techniky, ktoré pomáhajú nachádzať obojstranne výhodné riešenia. Namiesto vyhýbania sa konfliktom sa manažéri učia pristupovať k nim konštruktívne a vnášať do diskusií ľahkosť. Týmto spôsobom sa nachádzajú riešenia v lepšej atmosfére a zároveň sa posilňujú vzťahy.  

  1. Budovanie dôvery

Kouč môže pomôcť manažérom kultivovať ich dôveryhodnosť a autoritu tým, že ich podporí v nájdení si vlastného účinného spôsobu, ako prejaviť autentickosť a zraniteľnosť. Mnohým sa to darí napríklad zdieľaním skúseností, prejavovaním empatie či uznávaním silných stránok svojich spolupracovníkov. Ak sa členovia tímu cítia oceňovaní a podporovaní, vedie to k ich zvýšenej lojalite a úprimnej angažovanosti.  

  1. Posilnenie členov tímu

Koučovacie zručnosti umožňujú manažérom meniť sa na lídrov podporujúcich rozvoj členov svojho tímu. Namiesto udeľovania pokynov sa manažéri učia, napríklad klásť posilňujúce otázky, ktoré stimulujú myslenie zamerané na dostupné zdroje a hľadanie riešení. Tento prístup pomáha členom tímu osvojovať si nové zručnosti a so zvýšenou sebadôverou ich zavádzať do praxe.  

  1. Podpora pri zmene

Dynamický biznisový svet prináša zmeny neustále. Individuálne a tímové koučovanie poskytuje manažérom cestu k budovaniu nových návykov, udomácňovaniu sa v zmenených podmienkach a k znovuvytvoreniu pocitu jednoty v tíme. Ak zamestnanci vidia, že ich nadriadení vnímajú ich obavy a potreby a skutočne sa nimi zaoberajú, často im túto podporu v náročných obdobiach opätujú.   Profesionálne koučovanie nie je len o individuálnom raste. Je to aj silný pomocník na zlepšenie vzťahov na pracovisku a výsledkov firiem. Pomáha manažérom osvojiť si zručnosti na vytváranie prostredia, v ktorom môže prosperovať celý tím.  

 

Zuzana Palková, talentová koučka a mentorka

28. augusta 2023Comments Off
Komentáre

Komentáre sú vypnuté