Požiadavky na koučov

Požiadavky na koučov

Stručný súhrn požiadaviek, ktorých splnenie SAKo očakáva od:

 1. Koučov, ktorí chcú byť riadnymi členmi SAKo
 2. Koučov, ktorí chcú byť certifikovaní SAKo
 3. Koučov, ktorí chcú byť lektormi kurzov koučovania, akreditovaných SAKo
Požiadavka A B C
Súhlas s Etickým kódexom kouča áno áno áno
Kouč. vzdelanie
60 h
60 / 125 / 200 h
125 h
– ukončené skúškou
áno
áno
Kouč. prax
100 / 500 / 2500 h
250 h
– z toho platená
– s počtom osôb

75 / 450 / 2250 h
8 / 25 / 35
minim. 75%
Absolvoval mentoring
5 / 5 / 5 h
Pedag. vzdelanie
áno
– alebo pedag.prax
300 h / posledné 3 roky
– alebo nahrávka lekt.
15 minút
Certifikácia
áno
Obnova po rokoch
1
3 / 5 / 5
5
Cena:
70 €
150 €
75 € / skráten. kon. ACTP
20 € / skráten. kon. ICF
50 € / obnova
250 € / ucelenú vzd. aktiv.
200 € / čiastkovú aktivitu
100 € / obnova

 

V tabuľke sú uvedené základné údaje. Úplné informácie nájdete po kliknutí na linky nad tabuľkou. Počty hodín a osôb sú uvádzané ako minimum.

Vysvetlivky

Pre stĺpec A:

 • Koučovské vzdelanie uchádzačov o riadne členstvo by malo byť akreditované SAKo alebo ICF. Predsedníctvo SAKo však môže po posúdení obsahu absolvovaného vzdelávacieho programu akceptovať aj vzdelanie akreditované inými autoritami.
 • Kouči certifikovaní SAKo alebo ICF nemusia pri žiadosti o riadne členstvo dokladovať koučovské vzdelanie.

Pre stĺpec B:

 • Koučovské vzdelanie uchádzačov o SAKo certifikát by malo byť akreditované SAKo alebo ICF. Certifikačná komisa SAKo však môže po posúdení obsahu absolvovaného vzdelávacieho programu uznať aj vzdelanie akreditované inými autoritami.
 • Uchádzačom o SAKo certifikáciu, ktorí sú certifikovaní ICF alebo úspešní absolventi ACTP kurzu, hoci bez ICF certifikátu stačí absolvovať skrátené konanie. Tj. preukázať uvedenú skutočnosť a zaplatiť znížený administratívny poplatok. Úspešní absolventi ACTP kurzu doložia ešte evidenciu koučovskej praxe.
 • Uvádzaný mentoring musí byť absolvovaný min. s 2 mentormi, z ktorých aspoň jeden je držiteľom titulu úrovne min. PCC. Uznáva sa aj mentoring z kurzu, ktorý uchádzač absolvoval v rámci uceleného, aspoň 60-hodinového kurzu a má ho uvedený na certifikáte..
 • V niektorých riadkoch sú 3 rôzne údaje kvôli 3 stupňom SAKo certifikácie.

Pre stĺpec C:

 • Koučovské vzdelanie lektorov musí byť akreditované SAKo alebo ICF.
 • Odborní garanti a lektori uchádzajúci sa o akreditáciu svojej vzdelávacej aktivity musia dokladovať svoje koučovské vzdelanie a prax vždy, bez ohľadu na vlastníctvo SAKo alebo ICF certifikátu.

Kalendár podujatí