Kompetencie tímového koučovania podľa ICF

Kompetencie tímového koučovania podľa ICF

Kompetencie tímového koučovania podľa ICF

Medzinárodná federácia koučovania nedávno vytvorila a uverejnila rozšírený kompetenčný model, špecificky pre tímové koučovanie, ktorý by mal profesionálny tímový kouč používať. Model sa opiera o osem základných kompetencií koučovania rozpracovaných pre oblasť tímového koučingu.

Z dielne organizácie Coachingplus vám ponúkame pracovný preklad voľne dostupného materiálu, ktorý publikovalo globálne ICF v roku 2020.

Kompetencia 1: Kouč postupuje v súlade s etickými princípmi

Definícia: Kouč rozumie etickému kódexu a štandardom koučovania.

Kompetencia tímového koučovania ICF dopĺňa kľúčové kompetencie ICFPozadie
  
+ Koučuje tím ako jednu entituKlientom tímového kouča je tím ako jedna entita. Tím pozostáva z členov tímu a každý z nich musí byť v diskusii vypočutý a zohrávať integrálnu rolu. Ďalej tímový kouč musí ostať objektívny vo všetkých interakciách s členmi tímu, zadávateľmi a relevantnými partnermi. Tímový kouč by nemal byť vnímaný tak, že drží stranu niektorej podskupine alebo jednotlivému členovi tímu, mal by ostať otvorený tomu, čo sa na sedeniach vynára a mal by byť úplne úprimný pri všetkých interakciách s tímom. Diskusie s jednotlivými členmi tímu musia ostať pre tímového kouča a člena tímu dôverné, pokiaľ člen tímu nepovolí poskytnúť informácie ostatným prostredníctvom dohody o tímovom koučovaní.
+ Zachováva rozdiel medzi tímovým koučovaním, teambuildingom, tréningom tímu, konzultovaním tímu, mentorovaním tímu, facilitovaním tímu a ďalšími modalitami rozvoja tímuTímový rozvoj môže predstavovať mnohé modality, ako je koučovanie tímu, teambuilding, tréning tímu, konzultovanie tímu a facilitovanie tímu. Tímový kouč by mal byť partnerom ostatných expertov, keď si to požiadavky špecifického tímového koučovania vyžadujú alebo keď sa vyžadujú špecifické vedomosti a zručnosti. Hoci rozdiely medzi týmito modalitami nemusia byť vždy vysvetlené, je potrebné si dávať pozor pri ich aplikovaní za hranicami koučovania. Tímoví koučovia potrebujú distribuovať klientov mnohým odborníkom a tiež prijať pomoc od spolu kouča, supervízora alebo iného odborníka na rozvoj tímov.
+ Demonštruje vedomosti a zručnosti potrebné pre prax špecifickej zmesi modalít tímového rozvoja, ktoré sa ponúkajúTímový kouč je dostatočne zručný, aby kompetentne v praxi realizoval všetky modality tímového rozvoja, ktoré tímový kouč ponúka ako súčasť tímového koučovania.
+ Osvojuje si direktívnejšie modality tímového rozvoje len vtedy, keď majú pomôcť tímu dosiahnuť ich cieleVo všeobecnosti sa pri práci viackrát stáva, že tímový kouč potrebuje byť direktívnejší ako pri práci s individuálnym klientom. Ak sa vyžaduje direktívny prístup, mali by to však byť odôvodnené limitované prípady, s cieľom, aby si tím uvedomil svoje rezervy a aby mu to pomohlo pochopiť proces tímového koučovania. Môžu to byť kritické momenty na sedeniach tímového koučovania, poukázanie na pozitívnu a negatívnu dynamiku tímu a uvedenie nových spôsobov, ako sa posunúť vpred. Tieto direktívnejšie momenty by mali rozšíriť pohľad tímu na súčasnú situáciu.
+ Udržiava dôveru, transparentnosť a jasnosť, keď plní viaceré roly súvisiace s tímovým koučovanímV prípade, že tímový kouč ponúkne viaceré modality tímového koučovania, kouč musí jasne osvetliť tieto odlišné roly a to, ako môže jedna rola ovplyvniť druhú.

Integrácia kľúčových a tímových kompetencií ICF: postupuje v súlade s etickými princípmi

1. Preukazuje osobnostnú integritu a vo vzťahu s klientmi, sponzormi a zainteresovanými stranami koná čestne. 2. Je citlivý voči klientovej identite, prostrediu, skúsenostiam, hodnotám a jeho presvedčeniu. 3. Vyjadruje sa vhodnými prostriedkami a s rešpektom voči klientom, sponzorom či zainteresovaným stranám. 4. Dodržiava Etický kódex ICF a riadi sa základnými hodnotami. 5. S informáciami, ktoré mu poskytol klient, narába diskrétne a v súlade s uzavretými zmluvami a príslušnými zákonmi. 6. Dodržiava rozdiely medzi koučovaním, konzultáciami, psychoterapiou a ďalšími podpornými profesiami. 7. Klientovi podľa potreby odporučí iných profesionálov.+ Koučuje tím ako jednu entitu   + Zachováva rozdiel medzi tímovým koučovaním, team buildingom, team tréningom, team konzultingom, team mentoringom, teamovou facilitáciou a ďalšími modalitami tímového rozvoja   + Demonštruje vedomosti a zručnosti potrebné pre prax špecifickej zmesi modalít tímového rozvoja, ktoré sa ponúkajú   + Osvojuje si direktívnejšie modality tímového rozvoje len vtedy, keď majú pomôcť tímu dosiahnuť ich ciele   + Udržiava dôveru, transparentnosť a jasnosť, keď plní viaceré roly súvisiace s tímovým koučovaním

Kompetencia 2: Stelesňuje koučovacie myslenie

Definícia: Kouč si vytvára a udržiava otvorenú myseľ, ktorá sa rada dozvedá nové veci, je flexibilná a zameraná na klienta.

Kompetencia tímového koučovania ICF dopĺňa kľúčové kompetencie ICFPozadie
  
+ Ak je to potrebné, vyhľadá supervíziu koučovania, aby získal podporu, rozvoj a spoľahlivosťTímovému koučovi sa ľahko môže stať, že sa zapletie do tímovej dynamiky a neuvedomí si záležitosti, ktoré by bolo potrebné riešiť. Kvôli tomu by mal tímový kouč spolupracovať so supervízorom. Tímové koučovanie môže byť oveľa intenzívnejšie než individuálne koučovanie, nakoľko tu naraz dochádza k mnohým vstupom od viacerých členov tímu. Supervízia využíva reflexiu minulých udalostí, uvedomovanie si koučovho podielu na týchto minulých momentoch alebo prítomnom momente a účinok, aký to má na správanie kouča. Supervízor je pre tímového kouča vynikajúcim zdrojom ako nestranný pozorovateľ a pomocník pri reflexii procesu tímového koučovania.
+ Ostáva objektívny a uvedomuje si tímovú dynamiku a vzorceTímy pozostávajú z jednotlivcov, ktorí majú svoju osobnosť, vedomosti, zručnosti a motiváciu. Kombinácia týchto jednotlivcov pracujúcich spolu vytvára dynamiku moci, odbornosti a nesúrodých cieľov. Tímový kouč si musí uvedomovať a sledovať, ako sa táto dynamika môže rozohrávať v tímových interakciách, programe, interných sporoch, presvedčeniach, alianciách a po celý čas musí ostať objektívny.

Integrácia kľúčových a tímových kompetencií ICF: Stelesňuje koučovacie myslenie

1. Uznáva, že každý klient je zodpovedný za svoje rozhodnutia. 2. Zapája sa do ďalšieho vzdelávania a rozvoja v oblasti koučovania. 3. Aby rozvíjal svoje koučovacie schopnosti, neustále reflektuje svoje konanie. 4. Uvedomuje si vplyv, ktorý na neho a aj na ostatných majú okolnosti a kultúra a ostáva voči nim otvorený. 5. Používa sebauvedomenie a intuíciu v prospech klienta. 6. Vytvára a udržiava si schopnosť ovládať svoje emócie. 7. Mentálne a emocionálne sa pripravuje na každé stretnutie. 8. V prípade potreby sa obráti na pomoc druhých.+ Ak je to potrebné, vyhľadá supervíziu koučovania, aby získal podporu, rozvoj a spoľahlivosť   + Ostáva objektívny a uvedomuje si tímovú dynamiku a vzorce

Kompetencia 3. Uzatvára a dodržiava dohody

Definícia: Ku klientom a príslušným tretím stranám sa správa ako partner, má s nimi jasné dohody o podmienkach koučovacieho vzťahu, samotnom procese koučovania a tiež o plánoch a cieľoch. Uzatvára zmluvu o celkovom procese koučovania a o jednotlivých stretnutiach.

Kompetencia tímového koučovania ICF dopĺňa kľúčové kompetencie ICFPozadie
  
+ Vysvetlí, čo je a čo nie je tímové koučovanie, vrátane toho, v čom sa líši od ostatných modalít tímového rozvojaPre tímového kouča je dôležité, aby osvetlil rozdiely medzi tímovým koučovaním a ostatnými modalitami tímového rozvoja. Keďže jednotlivci majú každý svoju jedinečnú osobnosť, tímy si musia cielene definovať proces, ktorý určí kompatibilitu  tímu a tímového kouča.
+ Je v partnerskom vzťahu s dôležitými partnermi, vrátane vedúceho tímu, členov tímu, partnerov organizácie a kolegami koučmi, s ktorými vytvára jasné dohody o vzťahoch, procesoch, plánoch, modalitách rozvoja a cieľochDohoda o tímovom koučovaní musí byť prijateľná pre všetky strany, vrátane jednotlivých členov tímu a ko-kouča, ako aj sponzorov, ak je to vhodné. Je potrebné dohodnúť otázky mlčanlivosti, ako aj súkromných rozhovorov medzi koučom a jednotlivými členmi tímu. Dôležité je tiež zvážiť rolu a rozsah, nakoľko tímové koučovanie ovplyvní organizačná kultúra, misia a celkový kontext.
+ Je v partnerskom vzťahu s vedúcim tímu, aby spolu stanovili zodpovednosť kouča, vedúceho a celého tímu za koučovací procesJedným z cieľov tímového koučovania je pomôcť vybudovať udržateľný tím, ktorý nepotrebuje kouča, aby napredoval. Hoci proces tímového koučovania môže spočiatku viesť kouč, mala by sa dosiahnuť dohoda, že zodpovednosť sa postupne premiestni na vedúceho tímu a tím ako kolektív.

Integrácia kľúčových a tímových kompetencií ICF: Uzatvára a dodržiava dohody

1. Vysvetľuje, čo je a čo nie je koučovanie a jasne opisuje proces koučovania klientovi a zúčastneným stranám. 2. Dohaduje s klientom, čo je a čo nie je súčasťou koučovacieho vzťahu a aká je zodpovednosť jednotlivých zúčastnených strán. 3. S klientom si určia pravidlá a špecifiká svojho profesionálneho vzťahu, ako je logistika, poplatky, časový harmonogram, trvanie a ukončenie koučovania, zachovanie diskrétnosti a zahrnutie druhých. 4. S klientom a príslušnými stranami si určí celkový koučovací plán a ciele, ktoré chcú dosiahnuť. 5. V partnerstve sa určí aj kompatibilita vo vzťahu klient − kouč. 6. Kouč v spolupráci s klientom identifikuje a potvrdí, čo chcú počas stretnutia dosiahnuť. 7. Ku klientovi pristupuje ako partner, a tak počas stretnutia spoločne pomenujú to, na čo sa klient potrebuje zamerať alebo čo potrebuje vyriešiť, aby dosiahol to, čo chce. 8. Vďaka partnerskému prístupu si s klientom stanovia alebo zhodnotia dosiahnutý úspech v tej oblasti, na ktorú sa klient chcel zamerať celkovo počas koučovania alebo jednotlivých stretnutí. 9. Ako klientov partner dokáže naplno využiť čas stretnutia a naplniť jeho cieľ. 10. Koučovanie vedie takým spôsobom, aby klient dosiahol želaný cieľ, pokiaľ sa klient nerozhodne inak. 11. V spolupráci s klientom ukončuje koučovací vzťah spôsobom, ktorý umožní ocenenie skúsenosti z koučovania.+ Vysvetlí, čo je a čo nie je tímové koučovanie, vrátane toho, v čom sa líši od ostatných modalít tímového rozvoja   + Je v partnerskom vzťahu s dôležitými partnermi, vrátane vedúceho tímu, členov tímu, partnerov organizácie a kolegami koučmi, s ktorými vytvára jasné dohody o vzťahoch, procesoch, plánoch, modalitách rozvoja a cieľoch   + Je v partnerskom vzťahu s vedúcim tímu, aby spolu stanovili zodpovednosť kouča, vedúceho a celého tímu za koučovací proces

Kompetencia 4: Rozvíja dôveru a pocit bezpečia

Definícia: Partnerským prístupom ku klientovi vytvára bezpečné prostredie, ktoré mu poskytne potrebnú podporu a umožní mu slobodne sa podeliť o svoje prežívanie. Vo vzťahu s klientom udržiava vzájomný rešpekt a dôveru.

Kompetencia tímového koučovania ICF dopĺňa kľúčové kompetencie ICFPozadie
  
+ Vytvára a udržuje bezpečný priestor na otvorenú a úprimnú interakciu členov tímuTímový kouč musí budovať bezpečný priestor, v ktorom má každý člen tímu možnosť nesúhlasiť s inými členmi tímu alebo otvárať citlivé témy, vtedy má každý člen tímu možnosť slobodne a zmysluplne  participovať na práci tímu. Pri práci s individuálnym klientom si kouč uvedomuje a rešpektuje kulturálny kontext klienta. Pri tímovom koučovaní sa môže ukázať, že tím má svoju kultúru, čo je variant organizačnej kultúry a môžu sa tak zvýšiť komplexnosť tejto činnosti o ďalšiu vrstvu.
+ Podporuje pohľad tímu na seba ako na jedinú entitu so spoločnou identitouJedným prvkom udržateľnosti tímu je názor každého člena tímu, že tím je jedna entita. Tímový kouč by mal sústavne podporovať  identitu a sebestačnosť tímu.
+ Podporuje vyjadrenia jednotlivých členov tímu a kolektívnych tímových pocitov, vnemov, starostí, presvedčení, túžob a návrhovTímový kouč možno bude musieť povzbudzovať členov tímu, aby na stretnutiach tímu povedali svoj názor, pocity, vnemy, starosti, presvedčenia, túžby a návrhy. Pre kouča je dôležité aj rozumieť a objasniť kolektívne pocity, vnemy, starosti, presvedčenia a túžby.
+ Povzbudzuje účasť a príspevky všetkých členov tímuDôležité je získať celkový úžitok z vedomostí a zručností každého člena tímu.
+ Je v partnerskom vzťahu s tímom, aby sa rozvíjali, udržiavali a reflektovali tímové pravidlá a normyPravidlá a normy môžu tímu pomôcť, aby bol produktívnejší a podával lepší výkon. Objasňovanie a kodifikovanie týchto pravidiel a noriem tiež môže pomôcť lepšie spolu držať.
+ Podporuje efektívnu komunikáciu v tímeDobrá komunikácia medzi členmi tímu môže byť náročná, ale dobrý tok informácií je pre úspech tímu kľúčový. Tímový kouč by mal zabezpečiť, aby komunikácia jednotlivých členov tímu smerovala k tímu a sústavne presmeroval komunikáciu v tíme, ak smeruje ku koučovi.
+ Je v partnerskom vzťahu s tímom pri identifikovaní a riešení vnútorných konfliktovV každom tíme dochádza ku konfliktom, to je nevyhnutné. Dôležité je všetky konflikty vyniesť na povrch a zaoberať sa nimi konštruktívnym spôsobom, aby sa z nich bolo možné poučiť a rásť.

Integrácia kľúčových a tímových kompetencií ICF: Rozvíja dôveru a pocit bezpečia

1. Klientovi sa vždy snaží porozumieť komplexne, čo zahŕňa jeho identitu, prostredie, skúsenosti, hodnoty a presvedčenie. 2. Preukazuje rešpekt ku klientovej identite, vnímaniu, štýlu a vyjadrovacím prostriedkom a koučovací proces prispôsobuje každému klientovi. 3. Uznáva klientov jedinečný talent, názory a štýl práce a rešpektuje ich v procese koučovania. 4. Klienta podporuje, je k nemu empatický a zaujíma sa o neho. 5. Všíma si a podporuje klientove vyjadrovanie a vnímanie pocitov, nie je ľahostajný voči jeho obavám a zaujíma sa o jeho postrehy a tiež o to, v čo verí. 6. Je k nemu otvorený a transparentný, čím ukazuje aj vlastnú zraniteľnosť a získava si klientovu dôveru.+ Vytvára a udržuje bezpečný priestor na otvorenú a úprimnú interakciu členov tímu + Podporuje pohľad tímu na seba ako na jedinú entitu so spoločnou identitou + Podporuje vyjadrenia jednotlivých členov tímu a kolektívnych tímových pocitov, vnemov, starostí, presvedčení, túžob a návrhov + Povzbudzuje účasť a príspevky všetkých členov tímu + Je v partnerskom vzťahu s tímom, aby sa rozvíjali, udržiavali a reflektovali tímové pravidlá a normy + Podporuje efektívnu komunikáciu v tíme + Je v partnerskom vzťahu s tímom pri identifikovaní a riešení vnútorných konfliktov

Kompetencia 5: Je plne prítomný

Definícia: Kouč je plne sústredený a je tu pre klienta, je otvorený, flexibilný, nohami stojí pevne na zemi a verí vo svoje schopnosti.

Kompetencia tímového koučovania ICF dopĺňa kľúčové kompetencie ICFPozadie
  
+ Využíva celý rozsah senzorických a percepčných schopností na to, aby sa sústredil na to, čo je pre koučovací proces dôležitéTímový kouč bude často zavalený informáciami, čo si vyžaduje plnú senzorickú sústredenosť a vnímanie toho, čo sa v miestnosti počas koučovania deje.
+ Využíva služby ko-kouča, ak sa na tom dohodol s tímom a so sponzormi, čo mu umožní byť úplnejšie prítomný na sedení tímového koučovaniaSpolupráca s ko-koučom môže odstrániť tlak na kouča, ktorý je zavalený množstvom informácií, ktoré sa objavujú na sedeniach tímového koučovania. Ko-kouč môže pozorovať dynamiku tímu, vzorce správania v tíme a u jednotlivých jeho členov, poskytovať iný pohľad a byť vzorom správania.
+ Povzbudzuje členov tímu, aby sa zastavili a reflektovali, ako na sedeniach tímového koučovania interagujúPovzbudzuje členov tímu, aby zastali a reflektovali, čím sa začína reflektívna práca v tíme. Tímový kouč potom môže osvetliť svojich krokov, následného správania a potenciálneho zlepšenia v danom momente alebo v budúcnosti.
+ Podľa potreby sa zapája do a odpája z tímového rozhovoruKeďže jedným z cieľov tímového koučovania je, aby sa tím stal sebestačným, tímový kouč by mal vstupovať do rozhovoru len vtedy, keď je to potrebné, aby podporil tímový proces a výkon. Tímový kouč by mal byť prítomný pre tím ako celok a zároveň aj pre každého jeho člena. To môže byť vo chvíľach veľkej intenzity a zapojenia sa členov tímu náročné.

Integrácia kľúčových a tímových kompetencií ICF: Je plne prítomný

1. Cieľ má stále na zreteli, je dobrý a empatický pozorovateľ, ktorý vhodne reaguje na klienta. 2. Počas koučovania prejavuje prirodzenú zvedavosť. 3. Svoje emócie dokáže ovládať tak, aby sa plne venoval klientovi. 4. V procese koučovania sebaisto pracuje s klientovými silnými emóciami. 5. Pokojne priznáva, že niečo nevie. 6. Vytvára priestor aj pre ticho, pauzu alebo zamyslenie sa.+ Využíva celý rozsah senzorických a percepčných schopností na to, aby sa sústredil na to, čo je pre koučovací proces dôležité + Využíva služby ko-kouča, ak sa na tom dohodol s tímom a so sponzormi, čo mu umožní byť úplnejšie prítomný na sedení tímového koučovania + Povzbudzuje členov tímu, aby sa zastavili a reflektovali, ako na sedeniach tímového  koučovania interagujú + Podľa potreby sa zapája do a odpája z tímového rozhovoru

Kompetencia 6: Počúva aktívne

Definícia: Zameriava sa na to, čo klient hovorí, ale tiež na to, čo explicitne nepovie, preto plne rozumie predmetu komunikácie s ohľadom na okolnosti, v ktorých sa nachádza daný klient, čím podporuje klienta vo vyjadrovaní jeho myšlienok a pocitov

Kompetencia tímového koučovania ICF dopĺňa kľúčové kompetencie ICFPozadie
  
+ Všíma si ako názory, ktoré hovoria členovia tímu, súvisia s pohľadmi iných členov tímu  a rozhovorom v tímeJe dôležité, aby členovia tímu počúvali a dobre komunikovali, aby si rozumeli a následne podávali dobrý výkon. Skúmanie pod povrchom povedaného často prináša hlbší význam a porozumenie. To môže pomôcť vyriešiť konflikt alebo problém a priniesť inovácie.
+ Všíma si, ako jednotliví členovia tímu ovplyvňujú kolektívnu energiu, angažovanosť a ohnisko pozornosti tímuTímový kouč môže veľmi zvýšiť výkon tímu tým, že osvetlí správanie jednotlivých členov tímu, ktoré zvyšuje alebo spomaľuje tempo, angažovanosť, kreativitu a ohnisko pozornosti tímu.
+ Všíma si vzorce verbálnej a neverbálnej komunikácie medzi členmi tímu, aby identifikoval potenciálne aliancie, konflikty a možnosti ďalšieho rastuPozorovanie, porozumenie a zlepšenie dynamiky tímu môžu byť významné faktory zvýšenia výkonu tímu. Tímoví koučovia musia vedieť pozorovať nuansy tímovej dynamiky viditeľné vo verbálnej a neverbálnej komunikácii.
+ Je vzorom spoľahlivej, efektívnej komunikácie a spolupráce pri práci s ko-koučom alebo ostatnými odborníkmiVysoký výkon tímu si vyžaduje plynulú komunikáciu medzi členmi tímu. Tímový kouč môže byť vzorom takéhoto správania pri práci s ko-koučom alebo ostatnými odborníkmi.
+ Povzbudzuje tím, aby preberal zodpovednosť za svoj rozhovorČlenovia tímu môžu mať tendenciu smerovať komunikáciu na tímového kouča, najmä na začiatku koučovacieho procesu. Aby sa zlepšila udržateľnosť tímu, tímový kouč by mal sústavne vracať dialóg späť, dovnútra tímu. Rozhodovať sa v tíme môže byť zložité. Potrebné sú údaje od mnohých členov tímu, čo vnáša do hry prvky dôvery a odbornosti. Tím sa musí rozhodnúť, ako spracovať údaje a ako rozhodovať. Pomoc tímu pri spracovaní takýchto záležitostí síce súvisí viac s tímovou facilitáciou, proces nadobúdania sebestačnosti je funkciou tímového koučovania.

Integrácia kľúčových a tímových kompetencií ICF: Aktívne počúva

1. Berie do úvahy identitu, prostredie, skúsenosti, hodnoty a presvedčenie klienta, aby lepšie porozumel tomu, čo mu klient komunikuje. 2. Reflektuje alebo sumarizuje, čo klient komunikoval, aby sa uistil, že plne porozumel. 3. Všimne si, keď klient niečo nekomunikoval, a pýta sa na to. 4. Všíma si, prijíma a skúma klientove emócie, zmeny v množstve energie, neverbálne náznaky alebo iné správanie. 5. Aby úplne porozumel tomu, čo klient komunikuje, kladie dôraz aj na použité slová, tón reči a reč tela. 6. Počas stretnutí si všíma tendencie v správaní a emočnom prežívaní klienta, aby sa venoval správnym témam a zaznamenal vzorce správania.+ Všíma si ako názory, ktoré hovoria členovia tímu, súvisia s pohľadmi iných členov tímu  a rozhovorom v tíme + Všíma si, ako jednotliví členovia tímu ovplyvňujú kolektívnu energiu, angažovanosť a ohnisko pozornosti tímu + Všíma si vzorce verbálnej a neverbálnej komunikácie medzi členmi tímu, aby identifikoval potenciálne aliancie, konflikty a možnosti ďalšieho rastu + Je vzorom spoľahlivej, efektívnej komunikácie a spolupráce pri práci s ko-koučom alebo ostatnými odborníkmi + Povzbudzuje tím, aby preberal zodpovednosť za svoj rozhovor

Kompetencia 7: Prebúdza uvedomenie

Definícia: Podporuje klientovo uvedomenie a učenie používaním nástrojov a techník ako silné otázky, ticho, metafory alebo analógie.

Kompetencia tímového koučovania ICF dopĺňa kľúčové kompetencie ICFPozadie
  
+ Konfrontuje predpoklady, správanie a interpretačné procesy tímu, aby zväčšil kolektívne uvedomenie alebo pochopenieTím zložený z mnohých jednotlivcov prináša do kolektívnej činnosti množstvo predpokladov, skúseností, správania a interpretácií. Ak sa diverzita týchto faktorov ponechá bez kontroly, môže viesť k dysfunkcii tímu, ale ak sa správne spracuje, môže veľmi zvýšiť výkon tímu.
+ Používa otázky a ostatné techniky na podporu tímového rozvoja a facilitovanie tímovej zodpovednosti za kolektívny rozhovorPráve tak, ako v individuálnom koučovaní, aj v tímovom koučovaní by sa mali používať otázky a ostatné techniky tímového rozvoja, ale v tímovom koučovaní by sa mal podporovať aj rozhovor a spracovávanie medzi členmi tímu.

Integrácia kľúčových a tímových kompetencií ICF: Prebúdza uvedomenie

1. Pri rozhodovaní sa, čo by bolo najužitočnejšie, berie do úvahy klientove skúsenosti. 2. Na klienta je náročný, aby vzbudil jeho povedomie o danej téme alebo náhľad na vec. 3. Pýta sa na klienta, zaujíma sa o jeho myslenie, hodnoty, potreby, túžby a presvedčenie. 4. Kladie otázky, ktoré klienta povedú ďalej, za hranice jeho súčasného myslenia. 5. Vyzýva klienta k tomu, aby sa podelil o to, čo v danej chvíli prežíva. 6. Všíma si, čo na neho funguje, aby podporil jeho napredovanie. 7. Koučovanie prispôsobuje tak, aby reagoval na klientove potreby. 8. Klientovi pomáha identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú jeho súčasné a budúce vzorce správania sa, myslenia alebo emócií. 9. Klienta pozýva k rozvíjaniu myšlienok, ako sa posunúť ďalej, ale tiež k uvažovaniu o tom, čo si želá robiť alebo čo je schopný urobiť. 10. Klienta podporuje pri formovaní nových perspektív. 11. Delí sa s ním o svoje postrehy, názory a emócie, bez toho, aby sa k nim pripútal, a tým mu dáva potenciál učiť sa nové veci.+ Konfrontuje predpoklady, správanie a interpretačné procesy tímu, aby zväčšil kolektívne uvedomenie alebo pochopenie + Používa otázky a ostatné techniky na podporu tímového rozvoja a facilitovanie tímovej zodpovednosti za kolektívny rozhovor

Kompetencia 8: Podporuje klientov osobnostný rast

Definícia: Vďaka partnerskému prístupu pomáha klientovi premeniť jeho postrehy a to, čo sa naučil, na skutky. V procese koučovania podporuje klientovu autonómiu.

Kompetencia tímového koučovania ICF dopĺňa kľúčové kompetencie ICFPozadie
  
+ Povzbudzuje rozhovor a reflexiu, aby pomohol tímu identifikovať ciele a kroky na dosiahnutie týchto cieľovTímový rozhovor a reflexia je podstatná pre to, aby sa úplne využili poznatky a zručnosti všetkých členov tímu. Povzbudzovanie plnej účasti pomáha identifikovať primerané ciele a maximalizovať výkon tímu.

Integrácia kľúčových a tímových kompetencií ICF: Podporuje klientov osobnostný rast

1. Pracuje s klientom, aby si osvojil nové povedomie alebo postrehy a tiež to, čo sa už naučil, a aby to preniesol do svojho pohľadu na svet a správania sa. 2. Spoločne s klientom pracuje na vytyčovaní cieľov, ďalších krokov a prijímaní zodpovednosti. Celý tento proces podporuje učenie sa. 3. Oceňujte klientovu autonómiu a podporujte ho pri navrhovaní ďalších krokov, cieľov a metód na preberanie zodpovednosti. 4. Klientovi poskytuje potrebnú podporu aj pri identifikovaní potenciálnych výsledkov a pri učení sa z aktívne podniknutých krokov. 5. Vyzýva klienta k tomu, aby sa zamyslel nad tým, ako sa posunúť ďalej, a aby pritom zvážil aj potrebné zdroje, podporu a potenciálne prekážky. 6. V spolupráci s klientom zhrňuje, čo sa klient naučil počas jednotlivých stretnutí alebo medzi nimi. 7. Oslavuje klientov pokrok a úspechy. 8. Stretnutia uzatvára v spolupráci s klientom.+ Povzbudzuje rozhovor a reflexiu, aby pomohol tímu identifikovať ciele a kroky na dosiahnutie týchto cieľov

V článku ste si mohli prečítať prvý neautorizovaný preklad koučovacích kompetencií tímového kouča tak, ako ich opisuje Medzinárodná federácia koučovania. Myslíme si, že tímové koučovanie si vyžaduje špecializované vzdelanie, supervidovanú prax a ďalší kontinuálny profesionálny rozvoj.

Mgr. Vladimír Hambálek

je individuálny aj tímový kouč a certifikovaný supervízor koučov. Má dlhodobé skúsenosti s trénovaním manažérskych zručností. Koučovanie a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Je členom Slovenskej asociácie koučov, European Mentoring and Coaching Council (EMCC) a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

vladimir@coachingplus.org


9. augusta 2021Comments Off, ICF | kompetencie | koučovanie
Komentáre

Komentáre sú vypnuté